Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2005

Stor europeisk översikt visar på stora olikheter inom cancervården i Europa

En rapport av Karolinska Institutet i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm visar att det råder mycket stora ojämlikheter inom Europa i fråga om cancerpatienters tillgång till moderna läkemedel.

I rapporten, som har titeln “A pan-European comparison regarding patient access to cancer drugs”, konstateras att patienter på olika platser i Europa inte har lika stora möjligheter att få behandling med nya cancerläkemedel, trots att dessa har bevisat goda effekter. Det tar också olika lång tid innan de nya medicinerna blir tillgängliga för cancerpatienterna, till stor del beroende på i vilket land de bor.

Rapporten omfattar 19 länder, som tillsammans utgör närmare 75 procent av Europas befolkning. De länder som snabbast ställer nya läkemedel till patienternas förfogande är Österrike, Spanien och Schweiz, medan andra länder, exempelvis Storbritannien, Tjeckien, Ungern, Norge och Polen släpar efter.

– Den ökning av vårdkostnaden som nya läkemedel normalt sett medför måste vägas mot de fördelar dessa ger i form av ökad överlevnad och bättre cancervård för patienterna, säger Nils Wilking, docent vid Karolinska Institutet.

Forskning som gjorts i USA av dr Frank Lichtenberg vid Columbia University indikerar att ökad användning av nyare cancerläkemedel förbättrar överlevnadssiffrorna.

Forskarna pekar på att den totala vårdkostnaden för cancer i de studerade länderna är 120 euro per invånare, vilket endast motsvarar fem procent av kostnaderna för hälso- och sjukvården i dess helhet. Kostnaden för cancerläkemedel uppgår till mellan 7 och 16 euro per invånare i Europa. De direkta kostnaderna för cancervården domineras av vård av inneliggande patienter på sjukhus, som utgör 60─94 procent av de totala kostnaderna, medan kostnaderna för läkemedel uppgår till mindre än tio procent. Cancersjukdomar tar en betydligt mindre del av sjukvårdskostnaderna än vad som motsvarar deras andel av sjukdomsbördan.

– En bättre lösning för cancerpatienterna i Europa vore att anlägga ett bredare perspektiv i synen på de fördelar respektive kostnader som de nya läkemedlen medför för patienterna och samhället i stort, och att införa ett rationellare system för resursfördelning inom hälso- och sjukvårdssystemet, förklarar professor Bengt Jönsson vid Handelshögskolan.

– Det bör understrykas att nya behandlingsmetoder oftast riktar sig mot tydligt identifierbara populationer. Det finns exempel på föredömlig praxis i vissa länder där man försöker ge patienterna tillgång till nya läkemedel så snabbt som möjligt, säger Bengt Jönsson.

– Vi anser att dessa skillnader i fråga om att få tillgång till cancerläkemedel i Europa måste utjämnas. Vår förhoppning är att rapporten kommer att inspirera och motivera politiker och andra beslutsfattare till att omedelbart vidta åtgärder för att minska denna ojämlikhet, till nytta för alla cancerpatienter i Europa, säger docent Nils Wilking och professor Bengt Jönsson.

Det schweiziska läkemedelsföretaget F. Hoffmann La Roche Ltd har ovillkorat finansierat studien och framtagandet av rapporten, via ett så kallat “unrestricted grant”.


För mer information kontakta:
Nils Wilking, docent vid Karolinska Institutet, mobil 073-625 17 19, e-post: nils.wilking@telia.com

Bengt Jönsson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, mobil 070-847 03 63, e-post: Bengt.Jonsson@hhs.se

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser vare år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera