Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2004

Arbetslöshet ett demokratiskt problem – leder till politisk passivitet

Arbetslösa är ofta politiskt passiva. De röstar i allmänna val i lägre utsträckning än andra och tror inte på sina möjligheterna att påverka. Per Adman på statsvetenskapliga institutionen visar i sin avhandling att arbetslösas intressen riskerar försummas när politiska beslut fattas.

Arbetslöshet leder till politisk passivitet. Röstdeltagandet minskar, liksom deltagandet manifestationer såsom demonstrationer och namninsamlingar. Arbetslösheten innebär också att den utsatte allt mer sällan kontaktar politiker eller andra företrädare för samhällspolitiska institutioner i någon samhällsfråga, tron på möjligheterna att påverka politiken minskar.

Arbetslöshet drabbar särskilt grupper som är mindre politiskt aktiva, såsom lågutbildade och invandrare. I och med förlusten av arbetet hörs de redan röstsvagas röst alltså än mindre i den politiska debatten. Resultaten tyder alltså på problem i den svenska demokratin och att den politiska jämlikheten är bristfällig. Arbetslösas intressen riskerar att försummas när politiska beslut ska fattas.

Avhandlingen är den första rapport där arbetslöshetens effekt på demokratin undersökt i Sverige. Materialet består av knappt 1500 slumpmässigt utvalda svenska invånare. Resultaten motsäger vad som framkommit i tidigare forskning, som främst rört USA och som inte visat någon negativ inverkan på politisk aktivitet.

Per Adman har även undersökt varför arbetslösheten passiviserar. Är förklaringen att arbetslösa inte kan vara aktiva (dvs. saknar de rätta resurserna) eller att de inte vill (dvs. saknar motivation)? Förklaringen visar sig vara att förlusten av arbete försämrar resurserna för politisk aktivitet; bl.a. hamnar arbetslösa oftare utanför nätverk där förfrågningar om politiskt deltagande sker (t.ex. på arbetsplatsen och i föreningslivet).

Att arbetslösas passivitet skulle bero på bristande vilja får inget stöd i avhandlingen. Intresset för politik minskar inte bland arbetslösa.

I den andra delen av avhandlingen undersöks betydelsen av demokratiskt organiserade arbetsplatser. Enligt en gammal tanke är arbetet en lämplig plats för medborgarna att träna sig i demokrati, så att de själva kan delta i politiskt beslutsfattande. Per Adman finner dock inga bevis för att ökad demokrati på arbetsplatsen leder till att de anställda blir mer politiskt aktiva. Även detta resultat motsäger tidigare forskning.

Namn: Per Adman
Avhandlingens titel: Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande
Institution: Statvetenskapliga institutionen
Disputationen ägde rum: Fredagen 13 februari.

Kontaktinformation
Per Adman kan nås på 018-471 3415 eller via e-post Per.Adman@statsvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera