Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2002

Första professorn i statskunskap med inriktning mot demokrati

Gullan Gidlund är ny professor i statskunskap med inriktning mot demokrati vid Örebro universitet. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om demokrati och politiska partier på lokal-, nationell- och europeisk nivå. Gullan Gidlund ska medverka till att bygga upp den mångvetenskapliga demokratiforskningen vid universitetet. Gullan Gidlund har tidigare varit verksam vid Umeå universitet och har arbetat som lärare och forskare främst inom ämnen som berör demokratins- och partiernas förändrade villkor, europeisk integration och EU. Hon sitter för närvarande i styrelsen för Utrikespolitiska institutet och i styrelsen för Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Frågor som intresserar Gullan Gidlund är bland annat hur partierna som centrala aktörer i den representativa demokratin klarar förändringar i samhället med nya politiska utmaningar och villkor. Inte minst påverkas den representativa demokratin av den ökade internationaliseringen. Basen för den representativa demokratin har traditionellt varit nationalstaten. Med ökat internationellt samarbete, inom exempelvis EU, står den representativa demokratin med partier som centrala aktörer inför betydande utmaningar. Besluten fattas i allt högre grad av andra aktörer och på arenor som är svåra att påverka för både politiska partier och enskilda individer. Etablerade partier har fått svårare att engagera människor för sitt arbete.
Att medborgarna i allt lägre grad engagerar sig partipolitiskt beror inte bara på att besluten tas längre bort från medborgarnas vardag. Utbildningsnivån har höjts vilket gör att människor i högre grad vill vara med och påverka beslut som berör dem. Det har också skett värderingsförskjutningar och en ökad individualisering som gör att man inte köper ideologiska paket utan tar ställning i sakfrågor som berör personligen. Partier uppfattas i allt mindre utsträckning som en effektiv kanal för politisk påverkan. Undersökningar visar att medborgarna idag anser att medierna är det mest effektiva sättet för politisk påverkan. Partierna är inte längre de viktiga mötesplatserna för politiska diskussioner. Sociala och ekonomiska samhällsförändringar, nya yrkesgrupper, värderingsmönster och livsstilar förändrar basen för etablerade partier. De gamla folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet har förlorat betydande antal medlemmar och mötesbesökare.
För att möjligtvis råda bot på ointresset för partierna kan den representativa demokratin behöva kompletteras med direkt deltagande via folkomröstningar och olika mötesplatser för att diskutera politik även mellan valen. På så sätt skulle man kunna få en ökad delaktighet och en ökad legitimitet för beslut som fattas. Här ligger mycket ansvar på partierna själva. Det gäller för dem att göra sig nödvändiga och attraktiva.

För tillfället håller Gullan Gidlund på med en bok om partiernas roll för den kommunala självstyrelsen. Inför valet i höst kommer hon att följa hur partifinansieringen utvecklas i det nya svenska personvalssystemet. Frågor av intresse gäller hur finansieringen ser ut för enskilda kandidater, hur öppenheten och insynen fungerar i de olika partierna och i personvalskampanjerna.

Fotografi på Gullan Gidlund finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Kontaktinformation
För mer information kontakta Gullan Gidlund på telefon 019-30 39 36.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera