Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2002

Virus av betydelse även för svårdiagnosticerad livmoderhalscancer

Frekvensen livmoderhalscancer av typen adenocarcinom ökar, framför allt hos yngre kvinnor. Denna tumörtyp upptäcks inte alltid vid rutinmässig cellprovstagning. Liksom hos skivepitelcancer i livmoderhalsen är sjukdomen ofta kopplad till infektion med humant papillomavirus (HPV).

Cancer i livmoderhalsen (cervix) är den tredje mest förekommande tumörtypen hos kvinnor i världen. Förekomsten av skivepitelcancer har minskat i de länder där vaginalcytologisk screening (rutinmässiga cellprov) har införts. När det gäller adenocarcinom i livmoderhalsen däremot har ingen minskad frekvens observerats utan snarare en stegring, främst hos yngre kvinnor. Adenocarcinom har inte samma tydliga förstadium som skivepitelcancer och det ger sig inte lika lätt till känna vid cellprovsanalys.

Läkare Sonia Andersson har i sitt avhandlingsarbete studerat adenocarcinom i livmoderhalsen, dess koppling till HPV av olika typer och eventuella genetiska riskfaktorer.
Adenocarcinom upptäcks i de flesta fall då kvinnor söker läkare pga vaginala blödningar. Av de kvinnor i en studiegrupp som varit på cellprovskontroll hade 92 procent haft ett normalt cellprov inom 3 år före cancerdiagnosen, tidiga förändringar hade alltså inte påvisats.
Fall med skivepitelcancer i livmoderhalsen är i stort sett alltid associerat med HPV. I vävnadsmaterial från 171 adenocarcinom kunde HPV påvisas bara i 68% av fallen. Förekomsten av HPV var åldersrelaterad. Hos kvinnor yngre än 40 år hittades HPV i 89% av adenocarcinomen, att jämföra med 43% hos kvinnor över 60 år.
HPV av typen 18, 16 och 45 dominerade, i motsats till skivepitelcancer där HPV 16 är den dominerande typen. Molekylärbiologiska analyser visade inte någon dominans av mutationen L83V i genen E6 hos HPV 16, vilket skiljer sig från tidigare resultat avseende skivepitelcancer. Analyser av kvinnornas genetiska polymorfism i tumörsuppressorgenen p53 överensstämde med resultat från skivepitelcancer, dvs att kvinnor som är homozygota för arginin (R/R) i codon 72 förefaller löpa en högre risk att utveckla livmoderhalscancer. Detta resultat var oberoende av HPV-förekomst.
Det fanns ingen skillnader mellan HPV-positiva och HPV-negativa kvinnor med adenocarcinom avseende tobaks- eller p-pilleranvändning.

Avhandlingens titel:
The role of human papillomavirus in adenocarcinoma of the uterine cervix

Författare:
Sonia Andersson, Karolinska Institutet Danderyds sjukhus,
tel. 08-585 80000 eller 073-684 1245, mail: sonia.andersson@telia.com

Disputation:
Fredag 24 maj 2002 kl 9.00, Aulan, Danderyds sjukhus, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera