Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2002

Studier av genetiskt identiska modellorganismer kan öka vår kunskap om cancer

I avhandlingen beskrivs en typ av tumörer som har uppkommit genom exponering av ett polycykliskt kolväte med namnet DMBA. DMBA har vissa kemiska egenskaper som påminner om de cancerframkallande ämnen som finns i till exempel tobaksrök. Genom genetisk analys av tumörer som uppkommit i avkomman från en korsning mellan två inavlade råttstammar kunde flera störda regioner i råttans genom identifieras. Dessa förändrade regioner kan förväntas innehålla förändrade gener som bidragit till uppkomsten av tumörerna.

Regioner med kromosomala störningar på råttans kromosom nummer 1 valdes ut för vidare studier och ett flertal gener analyserades för genetiska
defekter. En av dessa gener var Pten som är en gen som ofta är inaktiverad i humana cancerformer. Det visade sig att en liten kromosomal region som
innehöll Pten verkade ha försvunnit i ett flertal av tumörerna. Avhandlingen
lägger därför fram en hypotes att DMBA och eventuellt andra polycykliska
kolväten kan framkalla kromosombrott i närheten av Pten genen vilket leder
till att genen förloras. Om detta är fallet även i andra tumörtyper och om
fenomenet också kan uppstå i humana tumörer återstår att undersöka.

Cancer är ett samlingsnamn för över 200 olika typer av onormal celltillväxt som kan uppstå i nästan alla celltyper som finns i människokroppen. Cancerceller genomgår en stegvis utveckling mot mer och mer aggressiva abnorma celler som inte tar någon hänsyn till omliggande friska celler utan
breder ut sig tills en klump av cancerceller har bildats (en tumör). När tumörens celler har utvecklat förmågan att sprida sig till andra vävnader än den vävnad där tumören först uppstod säger man att cancern är malign (elakartad). Cancercellernas nya tillskansade förmågor beror på defekter i
flera olika gener som kodar för proteiner involverade i reglering av cellens tillväxt, livslängd och förmåga att fästa vid sitt underlag. Defekta gener kan uppstå genom exponering av cancerframkallande ämnen till exempel genom rökning, men alla människor ärver också en viss genuppsättning som antingen kan vara extra känslig eller motståndskraftig mot canceruppkomst. Därför kan en del personer röka hela livet utan att utveckla lungcancer medan en rökfri person kan utveckla samma cancerform i tidig ålder.

Åsa Sjöling, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, disputerar för
filosofie doktorsexamen i genetik vid Göteborgs universitet med avhandlingen
“Molecular genetic analysis of chromosomal aberrations in DMBA-induced rat fibrosarcomas” fredagen den 26 april kl 09.30. Disputationen äger rum i Hörsal Ragnar Sandberg, Medicinaregatan 7, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/asa_sjoling.shtml

Åsa Sjöling, Göteborgs universitet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Telefon: 031-773 3292
E-post: asa.sjoling@gen.gu.se

Tanja Thompson, Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera