Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2001

Ny Uppsalaavhandling:Ingen ökning av cancer bland avloppsarbetare

Trots att avloppsreningsarbetare exponeras för en mängd olika skadligaämnen och sjukdomsframkallande mikroorganismer, tyder inget på ökad förekomst av cancer i gruppen. Detta är ett av de nya rön som presenteras iLennart Friis avhandling vid Uppsala universitet.

Avloppsreningsarbetare exponeras i arbetet för många olika skadliga
faktorer. En mängd olika mikroorganismer sprids med avföring och urin, och
en del kan vara sjukdomsframkallande. De hushållskemikalier vi använder i
hemmen hamnar till stor del i avloppen. Andra exponeringar kan vara svårare
att förutsäga vid reningsverken. Till exempel spolar vi ibland ut giftiga
kemikalier som inte alls hör hemma i avloppet, både från hemmen och från
industrier och andra anläggningar. Arbetarna vid reningsverken har därför
skäl att fundera på de risker de kan utsättas för.
Vid några reningsverk oroades arbetarna av ett antal cancerfall
bland sina arbetskamrater. Detta föranledde en undersökning som genomfördes
vid enheten för arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset.
Insjuknandet i cancer bland 712 arbetare vid reningsverken i 17 syd- och
mellansvenska kommuner under åren 1965-1994 följdes med hjälp av data från
Cancerregistret. Totalt insjuknade 77 arbetare i cancer under denna period,
vilket inte var fler än förväntat med normala krav på statistisk säkerhet
och med hänsyn tagen till kön och ålder.
Prostatacancer var dock 60 % vanligare bland arbetarna än bland
svenska män i allmänhet. Cancerregistrets uppgifter om prostatacancer kan
dock inte användas okritiskt i studier som denna eftersom det förekommer
stora skillnader i diagnossättandet mellan olika regioner i Sverige. I
studien jämfördes arbetare från 17 utvalda orter med statistik för hela
riket. Ytterligare analys av förekomsten av prostatacancer bland
avloppsexponerade krävs därför innan det går att säga att avloppsarbetare
löper ökad risk för prostatacancer.
Lennart Friis redovisar i sin avhandling också att man kan se en
tendens till ökad förekomst av magcancer bland avloppsarbetarna. För att om
möjligt styrka den iakttagelsen studerades förekomsten av infektion med
magsårsbakterien Helicobacter pylori bland 141 avloppsreningsarbetare i 10
mellansvenska kommuner. De jämfördes med 138 andra kommunalanställda
arbetare. Helicobacter pylori är en erkänd riskfaktor för magcancer.
Resultaten visar att det inte finns någon skillnad mellan grupperna.
Magsårsbakteriens smittvägar är ofullständigt kända, men man kan misstänka
smitta med avföring. Senare forskning tyder på att vuxna har motståndskraft
mot denna smitta och att smittan främst sker i barndomen. Därför utesluter
denna studie inte att bakterien ändå kan finnas i smittsam form i
avloppsvatten.
Eftersom skada på arvsmassan är en av mekanismerna bakom
cancerutveckling undersöktes också förekomst av strängbrott i DNA-molekylen
i vita blodkroppar som ett mått på exponering för DNA-skadande faktorer.
Det gjordes med det så kallade kometsvanstestet. 35 avloppsarbetare i
Uppsala undersöktes och de jämfördes med andra kommunalanställda arbetare.
Det fanns ingen skillnad mellan gruppernas exponering för DNA-skadande
faktorer mätt på detta sätt. Sammantaget tyder de resultat Lennart Friis
presenterar i sin avhandling inte på någon ökad cancer bland
avloppsreningsarbetare.

Lennart Friis avhandling har titeln: Health of Municipal Sewage Workers
Författaren kan nås på telefon 018-611 36 46 eller
e-post Lennart.Friis@medsci.u

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera