Gamla bilbatterier staplade intill varandra.
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn som bor nära smältverket utanför Landskrona har högre halter av bly, kvicksilver och kadmium i blodet än barn som bor längre bort. Och de senaste 15 åren har nivåerna av kadmium och kvicksilver i blodet inte minskat, vilket oroar forskare.

En kilometer utanför Landskrona ligger Nordens enda smältverk för bly. Industrin, som har varit i drift sedan 1944, är en av Europas största återvinnare av blybatterier och varje år återvinns här bly från fyra miljoner uttjänta bilbatterier.

Sedan 1978 har barn mellan sju och elva år i Landskrona deltagit i en forskningsstudie där de har blivit noggrant undersökta för spår av tungmetallen bly i blodet. Under senare år har de även undersökts för kvicksilver och kadmium.

Högre halter närmare smältverket

Studien visar att barn som bor i närheten av smältverket har högre halter av alla tre metaller än barn som bor inne i Landskrona centrum eller på landsbygden utanför staden. Halterna är upp till 24 procent högre.

– Med de nivåer som vi fann i denna studie finns inte skäl för oro hos föräldrar till barn i området, men för att förebygga sjukdom senare i livet bör man hålla nivåerna av metaller i miljön så låga som möjligt, säger Anja Stajnko, forskare vid Lunds universitet.

Kadmium och kvicksilver minskar inte

Förebyggande åtgärder mot blyförorening, särskilt förbudet mot blybensin 1994, återspeglas i den stadiga minskningen av blynivåer i barns blod.

Men studien visar att sedan 2007 har nivåerna av kadmium och kvicksilver inte minskat. Det är oroande, enligt forskarna.

Har samband med hälsoproblem

Alla tre metaller är toxiska. Bland annat blyexponering som sker under lång tid har visats ha samband med sämre utveckling av nervsystemet och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Kvicksilver, bly och kadmium finns naturligt i jordskorpan men kan öka med industriella utsläpp, återvinning och gödsling.

– Trots att barnen har låga exponeringsnivåer för alla tre metallerna rekommenderar vi starkt fortsatt monitorering av dem, eftersom vi idag inte känner till gränsvärdena för toxicitet hos barn och de ackumulerande effekterna av metallerna, säger Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Strängare skydd behövs

Med mer återvinning i Sverige i framtiden finns en risk att giftiga ämnen i ökad utsträckning frigörs i återvinningsprocesser. Områden nära platser där metaller bearbetas eller återvinns behöver kontrolleras och strängare skyddsåtgärder behöver införas, menar forskarna.

Vetenskaplig artikel:

Lead, cadmium, and mercury blood levels in schoolchildren in southern Sweden: Time trends over the last decades, Chemosphere.

Kontakt:

Anja Stajnko, forskare i arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet
anja.stajnko@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera