En hand håller i ett vattenglas och en hand håller i två piller.
Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Gamla personer med många läkemedel löper ökad risk att skadas av sina mediciner. I en ny avhandling föreslås en läkemedelsplan som skulle kunna förhindra sådana skador.

I flera studier har Malin Holmqvist, apotekare samt doktorand vid Jönköping University, tittat närmare på äldre personers läkemedelsanvändning.

Malin Holmqvists forskning visar att äldre personer vill involveras i uppföljningar av den egna läkemedelsbehandlingen. Forskningen visar också att många äldre litar på att vården hela tiden utvärderar behandlingen och säkerställer att den är korrekt. Så är inte alltid fallet och denna tilltro kan innebära att äldre personer inte ifrågasätter sin läkemedelsbehandling, enligt Malin Holmqvist.

Bra samarbete behövs

Vad behövs då för en bra läkemedelsuppföljning? Det finns faktorer som underlättar, enligt avhandlingen. Det kan vara att det finns ett samarbete med patienter, deras anhöriga samt med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Många mediciner på en gång – vilka är riskerna?

Ibland talas det om ”förskrivningskaskaden”. Det innebär att ett läkemedel orsakar en biverkning som föranleder en ny läkemedelsordination. Ett exempel är när kalciumflödeshämmare för högt blodtryck leder till svullna anklar och diuretika förskrivs som behandling. Eller när kortisonbehandling för att dämpa inflammation i ögat leder till stegrat tryck i ögat vilken i sin tur leder till medicinering med tryckdämpande läkemedel.

Har man flera hälsoproblem som har lett till läkemedelsförskrivning, och som kanske i sin tur lett till ytterligare förskrivning, finns risken att man till slut har ett stort antal förskrivna läkemedel. Och tar man många läkemedel ökar risken att läkemedel råkar interagera med varandra på ett negativt sätt.

Läkemedelskartor ovanpå varandra. Röda, vita och blå piller.
Bild: Volodymyr Hryshchenko, Unsplash.

Hos äldre personer är riskerna att drabbas av biverkningar från interagerande mediciner större än för yngre. Det gäller till exempel psykofarmaka, smärtläkemedel och läkemedel med påverkan på hjärt-kärlsystemet.

Att ha ett stort antal mediciner ökar också risken att man glömmer bort att ta någon av dem.

I Sverige behandlas 15 till 30 procent av dem som är 75 år och äldre med mer än tio läkemedel. Arbetet med att se över människors samlade mängd mediciner handlar bland annat om att se till att varje läkemedels nytta överstiger dess risk.

Källa: Janusinfo.se, forskning.se och Malin Holmqvist, Jönköping University

En plan kan hjälpa

Malin Holmqvist har i sitt arbete, i samverkan med äldre personer och personal i primärvården, tagit fram en prototyp till en ny läkemedelsplan. Planen, är det tänkt, ger den gamla personen samt vården en bild av behandlingens syfte och mål, visar vid vilka tidpunkter som den ska utvärderas samt visar vem som ansvarar för vad.

Läkemedelsplanen skulle kunna vara kopplad till patientens befintliga läkemedelslista i journalen.

– Den ska vara lätt att komma åt och överblicka, säger Malin Holmqvist.

Prototypen för läkemedelsplanen har testats i primärvård och nu pågår en analys av den.

Läs också: När läkare inte hittar något fel

Avhandling:

Together towards safer medication treatment for older persons, Jönköping University.

Kontakt:

Malin Holmqvist, Hälsohögskolan, Jönköping University samt klinisk apotekare på Region Jönköpings län
malin.holmqvist@rjl.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera