Barn leker med klossar
Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lärande genom lek och kreativt skapande eller fokus på undervisning för att förbereda skolstarten? En avhandling har undersökt vad förskolebarn och pedagoger ägnar sig åt i tre olika länder.

Frida Åström vid Jönköping University har i en avhandling undersökt hur förskoleverksamhet bedrivs i Sverige, Portugal och USA. Resultatet tyder på skillnader både mellan och inom länderna.

– Avhandlingen visar att förskolepraktiker varierar ganska stort mellan förskolor i de tre deltagande länderna, framför allt mellan svenska förskolor som följer den socialpedagogiska traditionen, och amerikanska och portugisiska förskolor som följer den tidiga utbildningstraditionen, säger Frida Åström, doktorand på högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

Mer fokus på lek i Sverige

Hennes studier visar att fri lek är framträdande i svenska förskolor, medan lärarledda helgrupper dominerar i Portugal och USA. Svenska förskolebarn engagerar sig även i utomhusaktiviteter och samspel i små grupper. I de andra länderna är samspelet mellan barnen mindre och mer fokus ligger på lärarledd undervisning.

Skillnader syns också i ämnesinriktning. Portugisiska och amerikanska barn ägnar sig mer åt läs- och skrivkunnighet, men också mer matematik jämfört med svenska barn.

Konstruktionslek, där barn leker och bygger med olika material, skapande verksamhet, musik och enklare lek är vanligare i svenska förskolor. Här finns också en större variation i förskolepersonalens arbetsuppgifter.

– Skillnader i förskolepraktiker mellan länder synliggör olika värderingsgrunder och mål med förskola i olika länder, och har betydelse för hur vi ser på kvalitet. I svensk förskola behöver vi troligen fokusera mer på samspel mellan barnen och barngruppens påverkan samt på förskolepersonalens skicklighet att hantera barngruppen, och inte enbart deras undervisningsinsatser, säger Frida Åström.

Barn lär sig siffror på en en papperstavla

Olika pedagogiska traditioner

Den ”tidiga utbildningstraditionen” innebär fokus på strukturerad undervisning och tidig formell utbildning för unga barn med ett tydligt skolförberedande syfte. Det innebär vanligtvis att förskollärare eller pedagoger tar en mer aktiv roll i att styra lärandet och har formella undervisningsaktiviteter, ofta i helgrupp.

I den ”socialpedagogiska traditionen” ligger fokus på barnets sociala samspel, helhetssyn på utveckling, demokratiska värden och lärande genom lek. I en socialpedagogisk förskola betonas ofta barnens eget intresse, samarbete, och utforskning framför formell undervisning. Förskolepersonal har ofta både en pedagogisk och omvårdande roll som kännetecknas av lyhördhet för barnens intressen och behov.

Riskfaktorer för låg delaktighet

Avhandlingen har även tittat på svenska förskolebarns delaktighet, det vill säga både deras närvaro och engagemang i förskolan.

Här visar studierna att barn som hade ett annat modersmål än svenska tenderade att uppvisa låg delaktighet i fri lek. Detta märktes även bland barn som gick på samma avdelning där flera barn hade ett annat modersmål.

Barn med funktionsnedsättningar, eller i behov av särskilt stöd, visade däremot inte någon lägre delaktighet.

– De barn som uppvisade lägst delaktighet i studien verkade osynliga för förskolepersonalen. Förutom fler barn med annat modersmål än svenska fann vi få kännetecken för denna grupp. Tidigare studier visar dock att barn som inte stör verksamheten, utan kanske bara är passiva, samt barn med annat modersmål än svenska, sällan får särskilt stöd av förskolepersonalen, säger Frida Åström och fortsätter:

– Som förskolepersonal finns det därför anledning att fokusera lite extra på barn med annat modersmål, samt barn som är passiva eller sällan engagerade i lek, säger Frida Åström.

Mer forskning behövs

Enligt Frida Åström bör forskning om inkludering i förskolan inte alltid utgå från barn med specifika egenskaper som funktionsnedsättningar. Det kan dröja till skolåldern innan diagnoser fastställs, och det finns en risk att missa barn med låg delaktighet men som kanske inte stör verksamheten.

Hon lyfter även fram att framtida studier bör undersöka sambandet mellan förskoleverksamhet, andel förskollärare, kvaliteten i huvudmannaskap samt ledarskap hos rektorer. Även socioekonomiska aspekter inom förskoleområdet bör undersökas mer, enligt Frida Åström.

– Vi behöver även fler studier som tittar på vilka förskolepraktiker som ger önskade effekter för barnen, ur ett svenskt och socialpedagogiskt perspektiv, säger hon.

Så gjordes studien

Studien genomförde systematiska observationer med hjälp av ” behavior counts”,  baserat på olika beteenden hos barn och personal för att analysera variationer i vardagliga aktiviteter och samspel mellan barn och förskolepersonal i förskolor i Sverige, Portugal och USA.

Totalt observerades 78 avdelningar i Sverige, 42 klassrum i Portugal och 168 klassrum i USA. Utöver detta observerades och analyserades delaktigheten hos 453 barn i den svenska förskolans fria lek. Observationerna omfattade flera aspekter av förskolemiljön, inklusive organisering av undervisningen, arbetsuppgifter för förskollärare, undervisningens komplexitet, innehållsfokus hos både barn och lärare, samspel och graden av barnets engagemang.

Avhandling:

Everyday life in preschool – Swedish and international approaches, Jönköping university.

Kontakt:

Frida Åström, doktorand på högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, frida.astrom@ju.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera