Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stillasittande, stort midjeomfång och hög ålder är faktorer med tydlig koppling till sämre fysisk kondition i medelåldern. Vissa grupper löper dock högre risk för låg kondition. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Kondition är en viktig faktor för idrottsliga prestationer men också för att orka motionera och vara aktiv i sin vardag. Tidigare studier har visat en stark koppling mellan bra kondition och olika sjukdoms- och hälsoutfall, bland annat minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Om studien:

Den aktuella studien involverar 5 308 deltagare i åldern 50-64 år, varav 51 procent kvinnor. Den vetenskapliga artikeln beskriver hur maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, varierar mellan olika grupper.

De undersökta variablerna var:

  • sociodemografiska (ålder, kön, utbildning med mera),
  • olika levnadsvanor,
  • upplevd hälsa,
  • kroppsmått och sjukdomsförekomst samt
  • självskattad och accelerometermätt fysisk aktivitet och stillasittande.

Kondition mycket ojämnt fördelad

Deltagarna genomförde konditionstest på cykel, samt bar accelerometer* i ett elastiskt band runt midjan. Detta för att under en veckas tid mäta hur ofta och hur länge samt på vilken intensitetsnivå som personerna röde sig, både till vardags och under eventuell träning.

*Accelerometrar är en mätmetod för att registrera hur mycket en person rör sig i sin vardag (t ex antal steg) men även mer detaljerad information om aktivitetsmönstret; såsom tid eller perioder som spenderas i olika intensitetsnivåer (t ex stillasittande tid eller måttlig aktivitet).

Studiens försteförfattare är Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet:

– Resultatet visade att det finns grupper med högre risk för låg kondition. Dessa var äldre, utlandsfödda, med låg utbildning, högt midjemått, dåligt upplevd hälsa, mycket stillasittande, låg grad av högintensiv fysisk aktivitet samt de som ägnade sig åt passiv arbetspendling med bil eller kommunala färdmedel, säger han.

Hos gruppen män i studien kunde dessutom en pressad privatekonomisk situation och tidigare tobaksrökning kopplas till sämre kondition. Resultatet visar överlag att konditionen inte är jämnt fördelad i befolkningen.

Kunskapen om vilka som har låga nivåer av kondition är viktig för att kunna rikta olika typer av insatser för att öka konditionen i dessa grupper, eller vidta andra sjukdomsförebyggande åtgärder. Sådan kunskap finns delvis tidigare, men då oftast från studier med få deltagare eller i selekterade grupper som exempelvis enbart män, eller personer från en viss socioekonomisk grupp.

Värdefullt för vård och forskning

Mer detaljerad kunskap kring skillnader i konditionsnivå mellan grupper, ger värdefull information ur ett bredare perspektiv. Elin Ekblom Bak är docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och den andra av studiens två huvudförfattare:

– Detta är en av de första studier som kunnat studera sambandet mellan fysisk aktivitet och stillasittande mätt med accelerometer, och kondition. Både stillasittande och högintensiv fysisk aktivitet var starkt kopplade till konditionsnivå, oberoende varandra. Sammantaget ger denna studie värdefull kunskap för hälso- och sjukvården liksom för framtida forskning och folkhälsoarbete, säger hon.

Vetenskaplig artikel:

Fitness in a population-based sample of middle-aged adults: cross-sectional analyses in the SCAPIS study. BMJ Open

Kontakt:

Mats Börjesson, professor/överläkare, Göteborgs universitet, mats.borjesson@gu.se
Elin Ekblom Bak, docent, GIH, elin.ekblombak@gih.se

SCAPIS-studien:

Artikeln grundar sig på SCAPIS-studien.

Se Hjärt-Lungfondens film om SCAPIS-studien och metoderna bakom den aktuella vetenskapliga publiceringen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera