Bild: Ralston Smith/Unsplash
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn som spelar datorspel ökar sin intelligens, visar forskning som undersökt hur skärmtid påverkar barns kognitiva förmågor. Tv och sociala medier hade varken positiv eller negativ effekt.

Barn tillbringar allt mer tid framför skärmar. Det är omdebatterat hur detta påverkar hälsan och om det har positiv eller negativ effekt på barns kognitiva förmåga. I den aktuella studien har forskare vid Karolinska Institutet och Vrije Universiteit Amsterdam studerat skärmvanors koppling till barns intelligens över tid.

Studien omfattade över 9 000 pojkar och flickor i USA. Vid nio eller tio års ålder genomförde barnen psykologiska tester som gav ett mått på deras generella kognitiva förmåga (intelligens). Barnen och deras föräldrar fick också svara på frågor om hur mycket tid barnen tillbringade med tv- och videotittande, datorspel och sociala medier.

Datorspel ökade intelligensen

Drygt 5 000 av barnen följdes upp efter två år och fick då upprepa de psykologiska testerna. På så vis kunde forskarna studera hur barnens prestation förändrats från det ena tillfället till det andra och kontrollera för individuella skillnader vid den första mätningen. Studien kontrollerade även för genetiska skillnader som kan påverka intelligens och skillnader som skulle kunna vara relaterade till föräldrarnas utbildning och inkomst.

I genomsnitt ägnade barnen 2,5 timmar om dagen åt tv-tittande, en halvtimme åt sociala medier och 1 timme till datorspel. Resultaten visade att de barn som spelade mer datorspel än genomsnittet också ökade sin intelligens mellan de två mätningarna med ungefär 2,5 IQ-poäng mer jämfört med genomsnittet.

Sociala medier och tv gav ingen effekt

Däremot sågs ingen tydlig effekt, varken positiv eller negativ, av tv- och videotittande eller sociala medier.

– Vi har inte undersökt skärmvanors effekter på fysisk aktivitet, sömn, välmående eller skolprestation och kan därför inte säga något om det. Men resultaten ger stöd för att skärmtid överlag inte har någon negativ effekt på barns kognitiva förmåga, och att datorspelande tvärtom kan bidra till högre intelligens. Detta är i linje med flera experimentella studier av datorspelande, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Intelligens påverkas av miljöfaktorer

Resultaten stämmer även överens med senare års forskning som visat att intelligens inte är en konstant egenskap, utan något som påverkas av miljöfaktorer.

– Vi kommer nu gå vidare och undersöka effekten av andra miljöfaktorer samt hur de kognitiva effekterna relaterar till hjärnans utveckling under barndomen, säger Torkel Klingberg.

Vilka slutsatser kan man dra av forskningsresultatet?

En begränsning med studien är att den enbart omfattar amerikanska barn och inte särskiljer olika typer av datorspel, vilket gör resultaten svåra att generalisera till barn i andra länder med andra spelvanor. Dessutom finns risk för felrapportering eftersom skärmtid och skärmvanor var självrapporterade. 

Vetenskaplig artikel:

The impact of digital media on children’s intelligence while controlling for genetic differences in cognition and socioeconomic background.

Kontakt:

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, torkel.klingberg@ki.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera