Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En placering på särskilt ungdomshem innebär att på obestämd tid vistas på låsta avdelningar. Forskare har undersökt hur inlåsning påverkar barn och ungas relation till sin familj.

På de särskilda ungdomshemmen är det möjligt att använda tvångsmedel som kroppsvisitering och avskiljning (isolering). Genom att använda olika tvångsmedel begränsas ungdomarnas fri- och rättigheter kraftigt.

– Placeringen innebär också att de unga ställs inför helt nya relationer, dels till de andra placerade ungdomarna, dels till personalen. Dessutom påverkas de ungas familjemedlemmar eftersom deras kontakt beskärs genom placeringen och ungdomshemmens möjlighet till ytterligare kontaktbegränsningar, säger projektledaren Sofia Enell, universitetslektor på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

I forskningsprojektet Att (åter)skapa familj har forskarna Sofia Enell, Linnéuniversitetet, och Monika Wilinska, Jönköping University, tittat på hur ungas relationer påverkas efter placering på låst institution. Projektet har resulterat i tre filmer som ger röst åt unga vuxnas och deras familjemedlemmars berättelser om förståelse av familj och relationer, under och efter placering i en låst vårdform: Unga på låsta institutioner – placerad utan(för) sammanhang, Att göra familj på institution, samt Vad gör institutionsvård med föräldrar?

Påverkar familjerelationer lång tid efteråt

Forskarna ville undersöka på vilket sätt placering på särskilt ungdomshem påverkar familjerelationer på sikt. Resultaten visade bland annat att unga vuxna i och med placeringen ofta förlorar sina sociala sammanhang och även tilltron till andra. Och att det därför är viktigt att de som jobbar inom vården arbetar aktivt med de ungas familjerelationer.

– Framför allt behöver de personer som är viktiga i de ungas liv involveras mer under placeringstiden, säger Sofia Enell.

Tre dokumentärfilmer

Resultaten av forskningsprojektet har mynnat ut i tre filmer som arbetats fram utifrån teman från projektet.

– Med filmerna vill vi ge ett underlag för reflektioner och ett mer fördjupat samtal om institutionsplacerade ungas relationer. Filmerna riktar sig både till de som i sitt arbete möter placerade unga och till de som på ett eller annat sätt har egen erfarenhet av institutionsvård. Vår förhoppning är att filmerna och de samtal som följer ska bidra till att utveckla och förbättra socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas relationer, säger Sofia Enell.

Söker mer nyanserad förståelse

Idag ligger fokus på kraftfulla markeringar mot ungdomar som bryter mot olika normer i samhället, samt vilka förändringar som de förväntas göra under en institutionsplacering. Studien visar på vikten av att fokusera på de relationella sammanhang de unga kommer från och ingår i, såväl under placering som efter placering.

– Vill vi få en mer nyanserad förståelse av vad institutionsvård innebär för både de unga och deras familjemedlemmar behöver vi bredda perspektiven. Vi menar att de relationella sammanhangen har en avgörande betydelse de ungas fortsatta vuxenblivande, säger Sofia Enell.

Kontakt:

Sofia Enell, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet, sofia.enell@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera