Bild: Dario Valenzuela/Unsplash
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den som har diabetes typ 2 löper ökad risk att utveckla en demenssjukdom, det är känt sedan tidigare. En ny studie visar att det framför allt gäller dåligt kontrollerad diabetes.

Forskare vid Karolinska Institutet har följt över 2 500 personer, samtliga över 60 år, under tolv års tid. Ingen av studiedeltagarna hade någon demensdiagnos när studien inleddes, men 700 av dem hade kognitiv svikt, alltså en tidig fas av demens. Resten, drygt 1 800 personer, hade ingen kognitiv nedsättning. Via blodprov mättes bland annat långtidsblodsocker, HbA1C, samt CRP, som är en inflammationsmarkör (läs mer om blodproven längre ner, redaktionens kommentar). När studien inleddes hade 8,6 procent av studiedeltagarna typ 2-diabetes och ungefär var tredje hade prediabetes.

Kognitiv svikt

Vid kognitiv svikt har man en försämrad förmåga att lära, förstå och minnas. En sådan försämring kan ha många orsaker.

Större risk vid dåligt kontrollerad diabetes

Efter tolv år hade nära 30 procent utvecklat kognitiv svikt. Av dem som redan vid studiestarten hade preklinisk demens, hade drygt 20 procent utvecklat demenssjukdom. Forskarna har kunnat göra nyanserade analyser av vilken roll typ 2-diabetes spelade för sjukdomsutvecklingen. Det visade sig att det viktiga var hur välkontrollerad diabetessjukdomen var, inte huruvida studiedeltagarna hade diabetes eller inte. Enligt behandlingsriktlinjer för äldre individer betraktas HbA1C på över 7,5 procent som bristfälligt kontrollerad diabetes. I studien hade personer med bristfälligt kontrollerad diabetessjukdom en fördubblad risk för att utveckla preklinisk demens och en trefaldigt högre risk att gå från preklinisk demens till demenssjukdom, allt i jämförelse med personer som inte hade diabetes.

Risken ökar med hjärtsjukdom

Forskarna undersökte också risk för försämrad kognitiv hälsa hos dem som hade typ 2-diabetes och samtidig hjärtsjukdom, i det här fallet förmaksflimmer, hjärtsvikt eller kranskärlssjukdom. Hjärtsjukdom kan vara en komplikation vid typ 2-diabetes och tala för allvarligare diabetessjukdom. De som hade både typ 2-diabetes och hjärtsjukdom hade en fördubblad risk för att utveckla preklinisk demens eller demenssjukdom, jämfört med dem som inte hade vare sig typ 2-diabetes eller hjärtsjukdom. Men att ha antingen typ 2-diabetes eller hjärtsjukdom var inte förenat med en riskökning.

Viktigt att behandla diabetes

– Vi ser inte att typ 2-diabetes per se innebär en ökad risk för att utveckla kognitiv svikt eller för att kognitiv svikt ska försämras och övergå i demens. Det som spelar roll är hur välkontrollerad diabetesen är. Eftersom demens i dag inte går att bota är det mycket viktigt att förebygga och här har vi stöd för att det kan göras genom att kontrollera diabetessjukdomen väl. Våra resultat kan också möjligen förklara varför tidigare studier har visat motstridiga resultat, eftersom det i de flesta av dem inte framgår hur välkontrollerad studiedeltagarnas diabetes har varit, säger Abigail Dove, doktorand vid Aging Research Center, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

CRP-värdet hade betydelse

Vid typ 2-diabetes är det vanligt med pågående inflammation i kroppen. Samma gäller vid många hjärt-kärlsjukdomar samt vid demens. Forskarna hade i den här studien tillgång till inflammationsmarkören CRP. De kunde se att personer med typ 2-diabetes och förhöjt CRP-värde hade en trefaldigt ökad risk att gå från preklinisk demens till demenssjukdom.

– Det verkar som att personer med högre nivåer av CRP hade en snabbare progress i sin kognitiva svikt. Inflammation verkar spela en roll i det här sammanhanget, men fler studier behövs för att bättre förstå dess roll, säger Abigail Dove.

Långtidssocker – HbA1c

 • HbA1c är en form av hemoglobin som bildas när hemoglobin reagerar med blodsocker.
 • Halten HbA1c mäts med ett blodprov. 
 • Blodprovet visar nivån av blodsocker under de senaste två till tre månaderna före provtagningen.
 • Provet kallas ibland för långtidssocker.
 • Det är vanligt att du får lämna det här blodprovet om du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • HbA1c används också ofta vid en allmän kontroll av hälsan för att upptäcka diabetes tidigt.

Källa: 1177.se

CRP – ett mått på infektion eller inflammation

 • CRP är ett protein i blodet som ingår i immunförsvaret.
 • Koncentrationen av CRP ökar snabbt om du får en infektion som är orsakad av bakterier. Därför kan ett CRP-prov användas för att undersöka om du har en infektion eller en inflammation i kroppen.
 • Man mäter mängden CRP-protein genom att ta ett blodprov i fingret.
 • CRP kallas ibland för snabbsänka.
 • Normal CRP är ofta 3 eller lägre. En virusinfektion som en förkylning ger oftast ingen eller bara liten höjning av CRP.
 • En kraftig influensa kan ge CRP-värde över 50 medan en bakteriell lunginflammation kan ge CRP på över 100.

Källa: 1177.se

Vetenskaplig artikel:

The impact of diabetes on cognitive impairment and its progression to dementia.

Kontakt:

Abigail Dove, doktorand, Aging Research Center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, abigail.dove@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera