Barn i skolan som har dragkamp på en gräsmatta.
Bild: Anna Samoylova/Unsplash
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Pojkar med fetma löper större risk att drabbas av depressiva symtom, men inte flickor. Däremot är mobbning en stor riskfaktor för depressiva symtom hos både pojkar och flickor.

– Syftet med vår studie var att undersöka kopplingen mellan kroppsmasseindex, det vill säga BMI, och depressiva symtom och titta närmare på om utsatthet för mobbning påverkar det här sambandet över tid. Vi ville också undersöka om det fanns några könsskillnader, säger Sofia Kanders, doktorand vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.

I studien fick ungdomar födda i Västmanland svara på frågor om längd, vikt och depressiva symtom vid tre olika tillfällen under sex år. Medelåldern hos deltagarna var 14,4 år vid första svarstillfället och 19,9 år vid det sista.

Baserat på BMI delades ungdomarna in i tre grupper: normalvikt, övervikt och fetma. De grupperades också utefter i vilken utsträckning de hade depressiva symtom.

Högt BMI påverkade inte flickor

Generellt var det vanligare att tjejer, oavsett vikt, uppgav att de hade depressiva symtom. 2012 svarade 17 procent av tjejerna och sex procent av killarna att de hade depressiva symtom. 2015 var andelen unga med sådana symtom högre: 32 procent för tjejerna och 13 procent för killarna. Motsvarande siffror för 2018 var 34 procent för tjejerna och 19 procent för killarna.

Ett högre BMI påverkade, vad forskarna kunde se, inte flickornas psykiska mående i någon större utsträckning. Men hos pojkarna sågs ett helt annat mönster.

– När vi analyserade tjejer och killar separat såg vi att killar som hade fetma 2012 statistiskt sett hade fem gånger högre odds jämfört med normalviktiga killar för att ha depressiva symtom 2015. Hos tjejerna fann vi inte det här sambandet, säger Sofia Kanders.

Studien har inte kunnat ge något svar på vad den här könsskillnaden beror på och forskarna menar att det behövs mer forskning på området.

Mobbning ger förhöjd risk

Ungdomarna fick också svara på frågor om mobbning. Bland annat fick de uppge om de under det senaste året varit fysiskt utsatta för slag och sparkar, blivit retade eller exkluderade, utsatts för sms- eller nätmobbning eller mobbade av en vuxen i skolan.

I samtliga analyser var utsatthet för mobbning förknippat med en förhöjd risk för depressiva symtom. Det här sambandet sågs även sex år senare och framför allt hos pojkar med övervikt. Forskarna menar att resultaten pekar på att det tycks finnas en könsskillnad för hur BMI och mobbning samverkar till att utveckla framtida depressiva symtom.

– En viktig slutsats att ta med sig från vår studie är att mobbning kan påverka den psykiska ohälsan under lång tid framöver och att det därför är väldigt viktigt med förebyggande åtgärder mot mobbning i skolorna, säger Sofia Kanders.

Vetenskaplig artikel:

Body mass index and bullying victimization as antecedents for depressive symptoms in a Swedish youth cohort.

Kontakt:

Sofia Kanders, doktorand vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet sofia.kanders@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera