Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En jämförelse mellan föräldrar med barn i årskurs 9 och gymnasiets första årskurs visar att övergången till distansundervisning hade begränsade konsekvenser för den allmänna smittspridningen. Däremot var smittspridningen bland högstadielärare dubbelt så hög som bland gymnasielärare.

– I studien konstaterar vi en fördubblad risk bland högstadielärare jämfört med gymnasielärare, både för PCR-påvisad smitta och för sjukvård på grund av covid-19. En jämförelse av 124 yrkesgrupper visar att gymnasielärarna uppvisade medelhög smitta medan högstadielärarna var den sjunde mest drabbade yrkesgruppen, säger Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

– Detta är på samma nivå som körskolelärare och socialarbetare men lägre än poliser och taxiförare

De flesta länder i världen stängde sina skolor under våren 2020 trots stor osäkerhet kring hur det påverkar spridningen av SARS-CoV-2. I Sverige övergick gymnasieskolan den 18 mars till distansundervisning medan grundskolan fortsatte undervisningen som vanligt.

Detta har gjort det möjligt för forskarna vid Stockholms universitet och Uppsala universitet att göra en jämförelse av smitta och sjukdom, mellan i övrigt jämförbara grupper. I studien kopplas alla som testat positivt för SARS-CoV-2(alla PCR-positiva fall och alla sjukvårdsregistrerade fall av covid-19 under pandemin fram till sommarlovet)till registerdata för föräldrar och lärare i grund- och gymnasieskolan.

Femhundra smittade föräldrar

Eftersom elevers ålder sannolikt samvarierar med symptomens allvar, elevens smittsamhet och olika typer av riskbeteende är det centralt att jämföra föräldrar till barn i näraliggande åldrar, menar forskarna.

Enligt studien var sannolikheten för ett positivt PCR-test 17 procent högre för föräldrar vars yngsta barn gick i årskurs 9 snarare än i gymnasiets första år. Det betyder att 500 PCR-positiva fall bland cirka 450 000 högstadieföräldrar, 4,5 procent av befolkningen, hade kunnat undvikas fram till den 15 juni om även högstadiet hade övergått till distansundervisning. Detta kan jämföras med totalt 53 000 PCR-positiva fall i hela befolkningen under samma period.

Dubbelt så många högstadielärare sjuka

– I studien konstaterar vi även en fördubblad risk bland högstadielärare jämfört med gymnasielärare, både för PCR-påvisad smitta och för sjukvård på grund av covid-19. En jämförelse av 124 yrkesgrupper visar att gymnasielärarna uppvisade medelhög smitta medan högstadielärarna var den sjunde mest drabbade yrkesgruppen.

– Detta är på samma nivå som körskolelärare och socialarbetare men lägre än poliser och taxiförare, säger Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

I denna jämförelse exkluderas anställda i vård och omsorg då provtagningen av dessa grupper skilde sig markant från andra. Fram till slutet på juni hade 79 av 39 500 högstadielärare blivit inlagda på sjukhus med covid-19. Enligt studien hade detta antal varit 46 om högstadiet hade stängts på samma sätt som gymnasiet.

Låg allmän smittspridning av öppen skola

Att smittan sprids inom det egna hushållet är välkänt och studien visar att risken för ett positivt PCR-test var 30 procent högre bland högstadielärarnas partners än bland gymnasielärarnas. Skattningarna för allvarligare sjukdomsfall är något lägre än för PCR-påvisad smitta men precis som för jämförelsen med föräldrar till barn i näraliggande åldrar är dessa skattningar oprecisa.

Skolstängningar är en kostsam åtgärd med potentiellt allvarliga långsiktiga konsekvenser för eleverna. Resultaten för högstadieföräldrarna är i linje med teoretiska modeller som tyder på att det har begränsade effekter på den allmänna spridningen av SARS-CoV-2 att stänga skolor.

I en internationell jämförelse har skyddsåtgärderna i de öppna svenska skolorna varit begränsade så strikta åtgärder kan inte förklara de relativt små konsekvenserna för smittspridningen. Resultaten för lärare tyder emellertid på att vidare skyddsåtgärder i skolorna kan övervägas.

Få elever allvarligt sjuka

Studien undersöker inte konsekvenserna av skolstängningar för smittspridningen bland elever men konstaterar att antalet allvarligare fall var lågt under våren och att inga elever i för-, grund- eller gymnasieskola avled till följd av covid-19 fram till mitten på sommaren 2020.

– Det finns ett par tyska studier som visar att smittan ökade när skolorna stängde för sommarlovet och ökade efter sommarledigheten. Andra studier visar att skolstängningar bidrar till minskad smitta. Hittills gjorda studier lider dock alla av problemet att de har svårt att isolera effekten av just skolstängningen eftersom många andra åtgärder vidtagits samtidigt. Att vi bättre kan isolera denna effekt är styrkan med vår studie, säger Jonas Vlachos, professor vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Vetenskaplig artikel:

The effects of school closures on SARS-CoV-2 among parents and teachers (Jonas Vlachos, Edvin Hertegård, Helena Svaleryd) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Artikeln var först publicerad på Stockholms universitets webb.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera