Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

119 000 personer har på torsdagen 8 maj, laddat ned och använt appen COVID Symptom Tracker. Appen används i en forskningsstudie på Lunds universitet för att förstå och kartlägga covid-19 i Sverige.

– Våra preliminära beräkningar är att 1,5-3,5 procent av den svenska befolkningen i åldern 18-70 år just nu har en symtombild som överensstämmer med covid-19, vilket innebär att de sannolikt skulle få diagnosen om de testades idag, säger Maria Gomez, professor vid Lunds universitet och en av initiativtagarna till projektet.

Forskningsprojektet lanserades i Sverige förra veckan och har fått stort gensvar. Mer än 1 procent av Sveriges befolkning är nu aktiva deltagare i projektet och hjälper till att bekämpa covid-19 genom att dagligen rapportera in hur de mår.

Syftet med studien är att kartlägga och förstå hur SARS-CoV-2 sprids i landet och vilka riskfaktorer som är kopplade till ökad risk för en mer allvarlig sjukdomsbild. Baserat på deltagarnas dagliga rapportering via appen arbetar nu forskarna intensivt med att sammanställa kartor över uppskattad andel av befolkningen som har en pågående symtomatisk covid-19 infektion.

– Vi kan se att andelen deltagare som rapporterar att de har åtminstone ett symtom, som skulle kunna vara kopplade till covid-19, varierar från 9 till 15 procent beroende på län. Våra preliminära beräkningar, där vi använder publicerade prediktionsmodeller från Storbritannien, tyder på att 1,5-3,5 procent av befolkningen mellan 18-70 år skulle vara positiva för pågående covid-19 om de testades idag, säger Maria Gomez.

Ålders- och könsfördelning av studiedeltagarna i forskningsprojektet COVID Symptom Tracker per den 7 maj 2020.

Forskarna använder sig av beräkningsmetoder som tagits fram i Storbritannien där man jämfört symtomen mot resultat på test utförda av sjukvården. För att få fram säkra uppskattningar behövs många deltagare från hela landet och inom alla åldersgrupper.

Vissa län saknar tillräcklig rapportering

Regioner där det finns många deltagare är till exempel storstadslänen men också Halland och Östergötland.

– Men exempel på län som behöver fler deltagare är Gotland, Blekinge, Kalmar, Jämtland, Västernorrland, Västmanland och Södermanland säger Paul Franks, professor vid Lunds universitet och ansvarig för forskningsprojektet.

Det är fler kvinnor än män som använder appen och de flesta är i åldrarna 30-50 år. Glädjande nog är också många deltagare i åldersspannet 70-79 år, vilket är extra viktigt ur forskningssynpunkt med tanke på att det är en grupp som riskerar att drabbas hårdare vid en symtomatisk infektion.

För att få så bra underlag som möjligt hoppas forskarna att fler personer i alla åldrar vill bidra med information – framförallt i de län som inte ännu har tillräcklig representation.

– Vi vill tacka alla som deltar i forskningsstudien. Vi vill också tacka alla de som bidragit med värdefull feedback så att vi ständigt kan förfina appen och studien. Det är mycket vi ännu inte känner till om vilka olika symtom som uppträder vid covid-19, och en app i vilken man kan rapportera varje dag ger därför helt andra möjligheter än en klassisk enkät, säger Maria Gomez.

Flera forskningsfinansiärer är positiva till forskningsprojektet och ger det sitt stöd, däribland Hjärt- Lungfonden.

– Studien kan ge viktig kunskap om covid-19 i relation till våra riskgrupper, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt- Lungfonden.

Appen byter namn

Det har sedan lanseringen funnits farhågor om att appen skulle användas för att spåra personer med hjälp av bluetooth-teknologi eller GPS.

– För att understryka att det inte handlar om någon smittspårning byter appen namn globalt till COVID Symptom Study. Företaget ZOE som samlar in informationen från deltagarna har också uppdaterat sitt integritetsmeddelande så att det ska bli ännu tydligare hur data från deltagarna hanteras, säger Paul Franks.

Appen kommer inom kort att uppdateras med fler frågor utifrån ny forskning på symptom på covid-19. Uppdateringen kommer också att avhjälpa mindre tekniska problem i appen.

Så funkar appen COVID Symtom Study

Den 29 april 2020 lanserades appen i Sverige under namnet Covid Symptom Tracker. Appen är utvecklad för att forskare ska kunna kartlägga var i Sverige många studiedeltagare har symptom på covid-19 och hur detta förändras över tid. Appen kan dock inte ställa diagnos eller se om en enskild person burit på viruset, och ger ingen sjukvårdsrådgivning. Appen kan inte heller användas för smittspårning.

Appen ägs av ZOE Global Ltd och de data som rapporteras in av svenska deltagare används i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. Alla deltagare måste ge informerat samtycke till att delta i forskningsstudien innan de kan börja använda appen. Appen är gratis att ladda ned.

All information hanteras i enlighet med svenska lagar och regler om dataskydd för att skydda deltagarnas personliga integritet. Forskningsstudien har godkännande från den svenska Etikprövningsmyndigheten.

Här finns länken till var du ladda ned appen: https://www.covid19app.lu.se

Artikeln är hämtad från Lunds universitets webb.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera