Fritt strömmande vattendrag i Kebnekaise. Bild: WWF
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Dammar och magasin splittrar upp världens floder. En detaljerad kartläggning över de 246 längsta floderna visar att jordens återstående fritt strömmande vattendrag håller på att utarmas allvarligt. Kartan gör det möjligt att prioritera och bevara den biologiska mångfalden i sötvattenssystem.

– Bara lite drygt en tredjedel, 37 procent, av jordens 246 längsta floder strömmar ännu fritt enligt vår studie. Dammar och magasin minskar drastiskt de många nyttor som välmående vattendrag erbjuder människan och naturen världen runt, säger professor Christer Nilsson vid Umeå universitet och SLU.

Han har deltagit i en internationell studie av jordens återstående fritt strömmande vattendrag. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

En grupp av 34 internationella forskare från McGill-universitetet i Kanada, amerikanska världsnaturfonden, och andra institutioner, bland dem Umeå universitet och SLU, bedömde hur stor del av tolv miljoner kilometer floder i världen som rinner fritt utan några konstgjorda hinder. De erbjuder nu den första globala bedömningen av läget och utsträckningen av världens ännu fritt strömmande floder.

Fritt strömmande floder viktiga för människa och miljö

Forskarna fastställde att av världens 91 längsta floder (alla över 1 000 km långa) är det numera bara 21 som behåller en direkt koppling från källan till havet. Jordens återstående fritt strömmande floder är i stort sett begränsade till avlägsna delar av Arktis, Amazonasbäckenet och Kongobäckenet.

https://vimeo.com/333265945

Kortfilm (engelska), 1.00 min

– Världens floder bildar ett komplicerat nätverk med viktiga beröringar till land, grundvatten och atmosfär. Fritt strömmande floder är lika viktiga för människor som för miljön, men trots detta gör den ekonomiska utvecklingen i världen dem allt sällsyntare. Med hjälp av satellitbilder och andra data har vi undersökt dessa floders utsträckning i större detalj än någonsin tidigare, säger försteförfattaren Günther Grill vid geografiska institutionen vid McGill-universitetet i Kanada.

Dammar och magasin hindrar flödet

Det är främst dammar och magasin som splittrar upp världens floder och därmed minskar deras konnektivitet. Studien uppskattar att det globalt finns omkring 60 000 stora dammar, och att mer än 3700 vattenkraftverk planeras eller byggs. De planeras och byggs ofta som enskilda projekt vilket gör det svårt att bedöma deras verkliga påverkan över hela avrinningsområden.

60 000 stora dammar i världen

Endast 37 procent av världens längsta floder strömmar ännu fritt
Det finns nästan 60 000 stora dammar i världen, och mer än 3 700 planeras eller byggs
Klimatförändringar är ett växande hot mot floders hälsa globalt, beroende både på direkt påverkan och på att länder i allt högre grad förlitar sig på vattenkraft som ett förnybart energialternativ.

– Vår unika karta gör det möjligt att prioritera och skydda världens återstående fritt strömmande floder eftersom dessa är livlinor för växt- och djurliv och människor världen runt. Floder erbjuder många nyttor som ofta förbises och undervärderas. Beslutsfattare måste ta hänsyn till det totala värdet hos floderna när de planerar ny infrastruktur, säger Michele Thieme, sötvattensforskare vid amerikanska världsnaturfonden.

Avbrott i floder hämmar ekosystemet

Välmående floder stöder bestånd av sötvattensfisk som förbättrar livsmedelsförsörjningen för flera hundra miljoner människor, de för med sig sediment som håller deltaland ovanför de stigande havsnivåerna, de lindrar effekterna av extrema översvämningar och torrperioder, hindrar erosionsförluster för infrastruktur och jordbruksmark, och stöder en rikedom av biologisk mångfald. Avbrott i floders konnektivitet minskar ofta och till och med utraderar sådana viktiga ekosystemtjänster.

Skydd av återstående fritt strömmande floder är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden i sötvattenssystem. En nyligen gjord global analys av 16 704 bestånd av ryggradsdjur visade att sötvattensarter minskat mest under de senaste 50 åren, med en genomsnittlig minskning på 83 procent sedan 1970.

Hotas även av klimatförändringar

Studien noterar också att klimatförändringar utgör ett ytterligare hot mot världens floder. Ökande temperaturer påverkar redan flödesmönstren, vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden. Under tiden, medan länder runt om i världen byter till ekonomier med låga utsläpp av koldioxid, accelererar planeringen och utbyggnaden av vattenkraft, vilket gör det än mer bråttom att utveckla energisystem som minimerar miljömässig och social påverkan.

– Medan vattenkraft oundvikligen har en roll att spela i det förnybara energilandskapet måste vi också överväga andra förnybara alternativ. Väl planerad vind- och solkraft har vanligen mindre skadlig påverkan på vattendrag och de samhällen och det växt- och djurliv som är beroende av dem, säger Christer Nilsson.

Det internationella samfundet har åtagit sig att bevara och restaurera floder under Agenda 2030 som kräver av länder att följa de vattenanknutna ekosystemens mängd och tillstånd. Denna studie tillhandahåller metoder och data som är nödvändiga för att länder ska kunna behålla och återställa fritt strömmande vatten världen över.

Vetenskaplig artikel:
Mapping the world’s free-flowing rivers. (G. Grill et al.) Nature. 09 May 2019

Kontakt:
Christer Nilsson, professor vid Umeå universitet och SLU, christer.nilsson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera