Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna. Och de mår betydligt bättre än de barn som bara ibland träffar en av föräldrarna. Den oro som har funnits för att växelvis boende skulle göra barnen stressade verkar inte stämma.

Flera stora studier från CHESS – Centre for Health Equity Studies- som är knutet till Karolinska institutet och Stockholms universitet, visar att vid en skilsmässa är växelvis boende det bästa för barnen.

– De problem som kan finnas med att behöva flytta mellan två hem verkar vara underordnade att man får vardagsföräldraskap med båda sina föräldrar, säger Malin Bergström psykolog och forskare, som arbetar med projektet Elvis vid CHESS som undersöker hur barn påverkas av att bo växelvis.

Malin Bergström säger att det har funnits en rädsla för växelvis boende. Särskilt barnpsykologer har varnat för att det kan innebära stora svårigheter för barn.

– Många psykologer har befarat att barnen ska bli stressade och att det skapas en rotlös generation.

Men det motsägs nu alltså av forskarna på CHESS.

– I alla studier vi har gått igenom kan vi se att barn som bor växelvis är mindre stressade än barn som inte flyttar mellan föräldrarna. Det är till och med så att de har bra kompisrelationer, säger Malin Bergström.

Malin Bergström och hennes kollegor har gått igenom flera stora undersökningar. Bland annat data som tagits fram av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Socialdepartementet, över hur alla barn i årskurs sex och nio mår. De har jämfört barn som bor i kärnfamilj, som bor växelvis, som bor mest hos en förälder och barn som bor med enbart en förälder.

Barn i kärnfamilj mår bäst

Forskarna skiljer på hälsa och välbefinnande. Välbefinnande mäter det mesta som kan vara relevant för ett barn, säger Malin Bergström. Som vad barnet tycker om sig själv, hur relationen till föräldrarna ser ut, hur det fungerar med kompisar och skola. Hälsa mäter fysiska symtom och psykisk hälsa.

Det visar sig då att barn i kärnfamilj mår bäst, barn som bor växelvis mår något sämre. Barn som bor mest hos en förälder har ännu lite sämre hälsa och barn som bor enbart hos en förälder har mest problem.

Till exempel har 16 procent av flickorna som bodde med båda föräldrarna sömnsvårigheter jämfört med 18 procent av dem som bodde växelvis. Siffran för de som bodde mest hos en förälder var 23 procent och för de som bodde enbart med en förälder 26 procent.

Fungerar bra med växelvist boende

Generellt sätt uppger pojkarna att de mår bättre. Motsvarande siffror för dem varierar från 10 procent för de som bor med båda föräldrarna till 17 procent för de som bor med bara en förälder.

Varför blir det inte stressande för barnen att flytta mellan två hem?

– Jag tror att barn har en stor förmåga att anpassa sig. Om barnet lever i en familj där föräldrarna är nöjda med sina liv och där det inte finns gapande känslomässiga hål av att en förälder har försvunnit så tror jag att barnen accepterar att de flyttar mellan mamma och pappa. Det som är stressande för barn är om en förälder försvinner utan att man förstår varför. Eller om det är konflikter i familjen.

Nu studerar Malin Bergström och hennes forskarkollegor hur tre-åringar i separerade familjer mår. Där pekar resultaten i samma riktning som för de äldre barnen.

– Jag har varit förvånad över entydigheten i våra resultat. Det genomgående mönstret är att det verkar fungera bättre även för de små barnen att bo växelvis. På samma sätt som för de äldre barnen ser vi små skillnader i hälsa mellan barnen som upplevt en separation och bor växelvis och de som fortsatt bor med båda sina föräldrar samtidigt. Barnen som bor enbart med en förälder har däremot, på gruppnivå, mer symtom.

– Den slutsats vi drar är att det är annat än boendeformen som spelar roll för hur barnen mår. Som att båda föräldrarna är närvarande och lyhörda för sitt barn. Och att de har styrsel på sitt eget liv, vilket kanske underlättas av att man inte är ensamstående förälder på heltid.

Det växelvisa boendet ökar i många länder. Det är vanligt i Belgien, Holland, Danmark och ökar även i öststater som Rumänien. Men ovanligt i bland annat Finland, Tyskland och Storbritannien.

Även om de flesta barn bor med bara en förälder eller mest hos en förälder vid en separation, är växelvis boende ingenstans i världen så vanligt som i Sverige. Var tionde barn på högstadiet bodde växelvis, visar forskarna från CHESS i siffror från 2009.

Bland annat beror det på att sedan 1998 föreskriver lagen att vid vårdnadstvister ska domstolen se till barnets bästa. Det har lett till att föräldrarna oftast döms till att ha barnen varannan vecka och att det växelvisa boendet accelererar. Till exempel är växelvis det vanligaste för de tre-åringarna med separerade föräldrar som forskarna på CHESS studerat.

Visar det att traditionella könsroller håller på att brytas?

– Växelvis boende är ju en helt jämlik form av föräldraskap eftersom föräldrarna de facto tar hand om barnen hälften av tiden var. Vi har också sett att barn i växelvis boende är sällsynt nöjda med relationerna till sina pappor. Och vi tror att det faktum att växelvis boende är vanligare i Sverige än någon annanstans har att göra med att vi sedan länge haft politisk konsensus kring att pappor ska uppmuntras till ett engagerat föräldraskap. Föräldraförsäkringen blev ju till exempel könsneutral redan på 1970-talet, säger Malin Bergström.

Text: Lotta Nylander, på uppdrag av forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera