Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2015

Miljardsatsning på forskningsmiljöer får högt betyg

Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats och betyget blir högt. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel som genomfört utvärderingen. 9 500 forskare har varit inblandade och regeringen rekommenderas att fortsätta satsningen på programmet.

Satsningen på strategisk forskning inleddes 2010 och har fram till och med 2014 omfattat 5,3 miljarder kronor.

– Expertpanelen bedömer att runt en tredjedel av SFO-miljöerna idag håller högsta internationella nivå. Det är ett mycket positivt resultat, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

En expertpanel bestående av framstående internationella forskare har utvärderat de 43 svenska forskningsmiljöer inom den stora forskningssatsningen Strategiska forskningsområden, SFO, perioden 2010-2014. Experterna ger högt betyg. De konstaterar att satsningens långsiktighet har inneburit att forskarna kunnat ha höga ambitioner och vågat ta större risker – viktiga faktorer för att kunna åstadkomma vetenskapliga genombrott. En av de aspekter som experterna tittat på är hur strategisk ledning och styrning på lärosätesnivå påverkar forskningen.

– Det är första gången vi låtit utvärdera detta och resultatet är mycket intressant. Vi kan konstatera att ett starkt ledarskap och ansvarstagande från lärosätenas ledningar påverkar forskningens kvalitet positivt.

Rekommendationer till regeringen
På grundval av utvärderingen ger nu de fem myndigheter som samverkat kring satsningen regeringen ett antal rekommendationer, däribland en viss omfördelning av medlen inom satsningen till de forskningscentra som visat högsta vetenskapliga kvalitet.

– Vår rekommendation är att SFO-stödet som helhet fortsätter, säger Sven Stafström. Om regeringen gör liknande satsningar i framtiden, föreslår vi att dessa förutom att vara långsiktiga, också rör färre områden, har tydligare mål, profilering och förväntningar på effekter och ansvar för lärosätenas ledningar.

OM SATSNINGEN

2008 års forskningsproposition gav regeringen Vetenskapsrådet, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten i uppdrag att utlysa medel inom de av regeringen identifierade strategiska forskningsområdena. Forte fungerade som samarbetsmyndighet till Vetenskapsrådet. Forskningen skulle bland annat ha förutsättning att bli av högsta internationella kvalitet och bidra till att lösa viktiga problem i samhället och näringslivet. Totalt finansierades 43 forskningsmiljöer med nära 5,3 miljarder kronor under den period som nu utvärderats: åren 2010-2014. Den uppföljning som gjordes 2013 visade att över 9500 forskare på ett eller annat sätt är involverade i någon av forskningsmiljöerna. Satsningen på strategiska forskningsmiljöer har nu utvärderats av en expertpanel ledd av Tuula Teeri, rektor vid Aalto Universitet. Totalt har 34 internationella experter deltagit i utvärderingen.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats där utvärderingen och skrivelsen med myndigheternas rekommendationer till regeringen publiceras.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 161 e-post sven.stafstrom@vr.se Ingrid Petersson, generaldirektör Formas, tel 070-350 23 39 e-post ingrid.petersson@formas.se Ewa Ställdal, generaldirektör Forte, tel 08-775 40 71, e-post ewa.stalldal@forte.se Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör Vinnova, tel 08-473 30 80, e-post Goran.Marklund@VINNOVA.se Birgitta Palmberger, forskningsdirektör Energimyndigheten, tel 016-544 20 80, e-post birgitta.palmberger@energimyndigheten.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera