Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2014

Delaktighet viktig för unga i skolan

Att bli sedd, lyssnad till och uppskattad som en som bidrar till gemenskapen är viktiga faktorer i ungdomars upplevelse av delaktighet i skolan, men också att välja att inte vara delaktig.

Detta visar Jeanette Åkerström i sin doktorsavhandling i socialt arbete vid Örebro universitet "Participation is everything" – Young people´s voicec on participation in school life.

Avhandlingen uppmärksammar också vikten av att uppmärksamma ungdomar med funktionsnedsättning i samband med delaktighet i skolan.

– Avsikten med avhandlingen är att undersöka ungdomars delaktighet i skolan både i förhållande till jämnåriga och till vuxna i skolan. Men det finns också ett syfte att forma en forskningsmetod som inkluderar ungdomarna i forskningen, säger Jeanette Åkerström.

Delaktighet från ungdomars perspektiv täcker flera dimensioner av skollivet, till exempel sociala, medbestämmande, lärande och kommunikativa aspekter.

– Jag har hämtat första delen av avhandlingens titel – "Delaktighet är allt" – från en av ungdomarna, som i enkätstudien svarade på frågan om vad delaktighet i skolan är. Det är alltså flera faktorer som avgör om ungdomarna upplever delaktighet i skolan.

Kommunikation
Ett intressant resultat är kommunikationens centrala roll. Den kan vara både inkluderande och exkluderande eller inte fungera alls. Ungdomarna i studien beskriver de gånger då kommunikationen inte fungerar eller när kommunikation används på exkluderande sätt som exempel på när de inte känner sig delaktiga i skolan.

– Ungdomar lägger stor vikt vid vuxnas roll för deras delaktighet. Det är i och för sig inte så konstigt om man tänker på hur skolan och samhället i stort är konstruerat, men det var förvånande att ungdomarna själva var så medvetna om vuxnas begränsande roll för delaktighet men också att vuxna kan göra ökad delaktighet i skolan möjlig.

Forskningen visar vikten av att bredda perspektivet på ungdomars delaktighet i skolan och inte begränsa delaktigheten till att låta barn och ungdomar komma till tals. De förväntar sig att vuxna lyssnar till och värderar deras åsikter som lika relevanta som vuxnas. Som viktiga delar i ungdomars upplevelser av delaktighet i skolan ingår även inte bara sociala relationer med kompisar utan också lärande- och stödjande relationer med vuxna i skolan och kommunikation med dem.

En utsatt grupp
Med i forskningen har varit både ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar utan funktionsnedsättning. Ett av forskningens resultat är att ungdomar med funktionsnedsättning, och speciellt ungdomar med fler än en funktionsnedsättning, befinner sig i en mycket sårbar situation vad gäller delaktighet i skolan. Generellt upplever dessa ungdomar lägre delaktighet i samtliga dimensioner som studien har mätt och när de deltar löper de en högre risk att utsättas för kränkningar och hot.

– Ett resultat som behöver mer forskning är att en funktionsnedsättning verkar vara mer negativt för flickors delaktighet i skolan än för pojkars. Det kan tyda på att det finns en könsdiskriminering som gör att flickor är mer utsatta i skolan än pojkar med funktionsnedsättning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera