Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2014

Behandling mot reumatism skyddar även hjärtat

Tidig inflammationshämmande behandling mot ledgångsreumatism förhindrar även utveckling av andra sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom. Det konstaterar Lena Innala i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 28 maj.

Det är välkänt att patienter med ledgångsreumatism har en översjuklighet och ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, jämfört med den övriga befolkningen. Även andra samtidiga sjukdomar kan bidra till att dessa patienter får en kortare livslängd.

Orsakerna till ledgångsreumatism är inte fullständigt klarlagda, men det finns sannolikt en samverkan mellan ärftlighet och miljöfaktorer. Sjukdomsförloppet varierar och spontan förbättring förekommer, även om många utan behandling utvecklar en svårt ledförstörande sjukdom.

En forskargrupp vid enheten för reumatologi, Umeå universitet, har sedan 1995 följt patienter från det att sjukdomen startar och framåt i hela norra Regionen. Det övergripande syftet är att följa sjukdomsförloppet, och att både hitta skydds- och riskfaktorer för en svårare sjukdom, samt för att identifiera annan parallell sjuklighet. Mer än 1000 patienter med nydebuterad sjukdom har hittills inkluderats i uppföljningen.

Lena Innala visar i sitt avhandlingsarbete att ungefär 70 procent av de undersökta patienterna i materialet har så kallade autoantikroppar som är typiska för sjukdomen. Patienter med en antikroppstyp som benämns anti-MCV uppvisade dessutom högre sjukdomsaktivitet under de två första åren.

Vidare visade det sig att när patienterna följdes upp efter fem år så har de flesta vanliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom betydelse för uppkomsten av en ny hjärt-kärlhändelse. Det vi också såg var att risken för hjärt-kärlhändelser ökade om patienterna hade hög aktivitet i sin reumatiska sjukdom, det vill säga hög sänka. Att behandling med sjukdomsmodifierade läkemedel minskade risken för hjärt-kärlhändelser visar att hämning av sjukdomsaktiviteten är av största betydelse inte bara för att bevara lederna, utan även med tanke på hjärta och kärl, säger Lena Innala.

Enligt avhandlingen tenderar den behandlande doktorn att sätta in sjukdomsmodifierande behandling tidigare i sjukdomsförloppet till patienter som insjuknar tidigt i livet, jämfört med patienter med senare sjukdomsdebut, trots att de har lika aktiv ledsjukdom. En av anledningarna är att många patienter har många andra sjukdomar med sig i bagaget när de söker vård för sina ledproblem varför behandlingsalternativen är begränsade.

– I vår undersökning framkom att 53 procent av patienterna hade en eller flera andra sjukdomar när de kom till det första besöket på reumatologen. Efter fem år hade 41 procent av patienterna utvecklat ytterligare minst en sjukdom. Även i denna studie såg graden av aktivitet i den reumatiska sjukdomen ut att förstärka den totala sjukdomsbördan, säger Lena Innala.

Hon berättar att den forskning som har genomförts på senare år tydligt visar att det är angeläget att snabbt och kraftfullt behandla nydebuterad ledgångsreumatism för att på sikt minska risken för funktionsnedsättning och andra komplikationer till sjukdomen. Nuvarande behandlingar som dämpar sjukdomsaktiviteten vid ledgångsreumatism har dessutom gjort att patientgruppen har förbättrats med tydligt mindre funktionshandikapp. Sjukdomsförloppet varierar dock mellan patienterna och behandlingen behöver därför optimeras för varje patient.

– Det står helt klart att patienter med ledgångsreumatism behöver inflammationshämmande antireumatisk behandling tidigt i sjukdomsförloppet, även för att skydda mot hjärt-kärlsjukdom. Det är dock viktigt att beakta patientens ålder vid val av behandling, eftersom förekomsten av annan samsjuklighet kan begränsa behandlingsvalen, säger Lena Innala.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera