Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 april 2013

Partikelhalter i göteborgares inandningsluft nära riktvärdena

Halterna av skadliga partiklar i inandningsluften hos slumpvis utvalda Göteborgare låg högre än riktvärdet från Världshälsoorganisationen. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin. Även om halterna i Göteborg är lägre än i många andra europeiska städer skulle en sänkning innebära hälsovinster för göteborgarna.

Luften vi andas innehåller mängder av små partiklar som sprids till omgivningen från till exempel trafikavgaser och utsläpp från industrier. Partiklarna, som mäter tusendelar av en millimeter, är så små att de letar sig längst in i människans luftvägar vilket ökar risken för både förtidig död, hjärtinfarkt, stroke och lungcancer.

Sandra Johannesson och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu mätt vilka halter av partiklar som göteborgare exponeras för genom inandningsluften.

I studien utrustades 30 vuxna slumpvis utvalda vuxna med en mätutrustning som samlade in små partiklar i inandningsluften under ett dygn. Mätningar gjordes även i och utanför försökspersonernas bostad, samt på ett tak i centrala Göteborg.

Resultaten visar att partikelhalterna i personernas inandningsluft var högre än i den omgivande luften såväl utomhus som inomhus.

–Det beror på de olika aktiviteter vi gör. Ett självklart exempel är att partikelhalterna ökar om vi röker, men inandningsluften påverkas också om vi vistas på arbetsplatsen, i trafiken eller i hemmet, säger Sandra Johannesson, som redovisar studien i sin avhandling.

Luftföroreningar studeras vanligen genom mätutrustning på tak eller vid vägar, och inte just där människor vistas. Att låta människor bära mätutrustning är ett sätt att närmare ta reda på vad luften vi andas in innehåller.

Sandra Johannessons studie är den första i Sverige som kartlagt den individuella exponeringen för små partiklar.

Medelvärdet av mätningarna i försökspersonernas inandningsluft var 12 mikrogram partiklar per kubikmeter luft. Det är samma nivå som Göteborgs Stads lokala miljömål anger som rekommenderat årsmedelvärde för utomhusluften – och strax över Världshälsoorganisationens rekommenderade årsmedelvärde på 10 mikrogram partiklar per kubikmeter luft.

De nivåer som uppmättes i Göteborg är generellt sett ändå låga jämfört med många andra städer i Europa. Men senare stora undersökningar har visat att även lägre nivåer av partiklar kan skada hälsan.

–Även om det finns städer där situationen är värre skulle en sänkning av partikelhalterna i Göteborgs luftmiljö ha direkta effekter på människors hälsa. En minskning av årsmedelvärdet från 12 till 10 mikrogram partiklar per kubikmeter skulle spara ungefär 50 förtida dödsfall per år, säger Sandra Johannesson.

Avhandlingen Environmental exposure to fine particles in Gothenburg – personal exposure and its variability, indoor and outdoor levels, and effects on biomarkers försvarades vid en disputation den 12 april.

FAKTA PARTIKLAR I LUFTEN
Luftföroreningarna i vår omgivningsluft utgörs av en komplex mix av partiklar och gaser. Partiklarna härrör dels från naturliga källor som jorderosion och olika biologiska källor, dels från mänskliga aktiviteter som trafik, industrier, vedeldning, jordbruk och hushållsaktiviteter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera