Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2012

IMR-programmet hjälper patienter med schizofreni hantera sin sjukdom

Schizofreni är enligt WHO en av de tio mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen. Rickard Färdig har i sin avhandling utvärderat programmet IMR, Illness Management and Recovery, och sett att deltagarna i programmet fick minskade symtom och bättre coping-färdigheter. Dessutom uppvisade deltagarna minskade självmordsbeteenden.

Personer med schizofreni lever 16-18 år kortare än genomsnittsbefolkningen. Personer som drabbas av sjukdomen uppvisar ofta svårigheter vad gäller arbete, social interaktion och vardagsfärdigheter, samt bristande följsamhet till behandling och återkommande återfall. Trots att det har utvecklats effektiva metoder för att hantera negativa effekter av schizofreni, har få drabbade tillgång till dem. Under det senaste decenniet har en rad program utvecklats för att öka tillgängligheten till effektiva metoder och nyligen annonserade Sveriges regering en specifik handlingsplan för de svårast sjuka (Art.nr. S.2012.006).

Grundläggande kunskap om schizofreni ger den drabbade bättre förutsättningar att hantera sjukdomen och större möjligheter att spela en aktiv roll i sin egen behandling. Deltagare i det manualbaserade psykosociala programmet IMR får hjälp att identifiera personligt meningsfulla återhämtningsmål, grundläggande utbildning om psykisk sjukdom, stöd att utveckla ett socialt nätverk, träna strategier och färdigheter för att hantera symtom, stress och minska återfall. Programmet genomförs individuellt eller i grupp under ungefär 40 sessioner som leds av utbildade gruppledare. IMR programmet ingår i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Psykosociala Insatser vid Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (Art.nr. 2011-1-3).

Inom ramen för Rickard Färdigs avhandling implementerades och utvärderades IMR-programmet i en svensk öppenvårdspsykiatrisk kontext. 41 deltagare med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom deltog i en randomiserad studie där deltagare i IMR programmet jämfördes mot deltagare i kontrollgrupp. Resultat från studierna stöder antagandet att IMR är effektivt vad gäller att öka deltagarnas möjligheter att bättre hantera de negativa konsekvenserna av schizofreni. Jämfört med deltagare i kontrollgrupp uppvisade deltagarna i IMR minskade symtom och bättre coping-färdigheter i upp till ett år efter programmets slut. Dessutom uppvisade IMR-deltagarna minskade självmordsbeteenden vilket är ett viktigt fynd eftersom personer med schizofreni löper tjugo gånger högre risk att dö av självmord som genomsnittsbefolkningen.

Resultaten från de aktuella studierna ligger i linje med internationell forskning och stöder antagandet att IMR är en effektiv metod att öka deltagarnas möjligheter att hantera de negativa konsekvenserna av schizofreni.

INFORMATION & KONTAKT
För mer information kontakta Rickard Färdig, tel: 073-244 13 30, e-post: rickard.fardig@neuro.uu.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera