Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2011

Fåglar och människor gillar samma sorts skog

Lagom mycket röjning i stadsnära grönområden får både fåglar och människor att trivas. Det visar forskare vid Göteborgs universitet, som utfört storskaliga fältexperiment i tätortsnära skogsområden i Västra Götaland.

– Tre av fyra människor vill ha en blandning av öppen och orörd skog att vandra i. Samtidigt kan vi se att fåglarna trivs och fortsätter att häcka i de skogsområden som inte röjs mer än 50 procent, säger Erik Heyman på institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

Eftersom allt fler människor bosätter sig i städer blir stadsnära grönområden allt viktigare. Den biologiska mångfalden är relativt hög i svenska stadsnära skogar, samtidigt som dessa skogsområden är viktiga för rekreation och friluftsliv. För att behålla skogens ekologiska och sociala värden krävs att den sköts på rätt sätt.

Erik Heymans studier baseras storskaliga fältexperiment i fem lövskogsområden vid tre medelstora städer i Västra Götaland: Alingsås, Borås och Skövde. Där genomfördes två olika typer av röjningar; dels en 90-procentig röjning av buskar och sly, dels en 50-procentig röjning som utfördes i ett rutmönster med cirka 50×50 meter stora rutor. De två typerna av röjningar utfördes på 3-5 hektar stora ytor och i varje skogsområde lämnades en yta av motsvarande storlek orörd för att användas som kontrollområde.

– I de områden som röjdes till 90 procent minskade antalet häckande fåglar, medan den 50-procentiga röjningen inte gav några negativa effekter på antalet fåglar. Fåglarnas sökande efter föda hade stor påverkan på småkrypsfaunan i buskskiktet, vilket betyder att en viktig födoresurs för insektsätande fåglar försvinner om buskskiktet röjs bort.

Skogens rekreationsvärden för människor har också undersökts av Erik Heyman. Det skedde dels genom att låta försökspersoner se bilder från de röjda skogsområdena och bedöma dem, dels genom en fältstudie där kameror delades ut till deltagarna som fick i uppgift att ta bilder på de platser som de tyckte bäst respektive sämst om längs en vandringsslinga i skogen.

– Analysen av bilderna visade att både öppna och slutna skogsmiljöer bedömdes positivt, medan spår av skötselåtgärder, skräp och annan synlig mänsklig påverkan uppfattades negativt. Röjning av buskar och mindre träd kan öka skogens rekreationsvärden men bör utföras i begränsade områden för att skapa variation och undvika negativ påverkan på fågellivet. Skogsskötsel, fasta skyltar, soptunnor, bänkar med mera utformas för att smälta in i skogsmiljön i största möjliga utsträckning.

Avhandlingen Management of urban woodlands – effects on bird communities and recreational values försvarades vid en disputation den 27 maj. Handledare: Bengt Gunnarsson.
Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/25327

Kontakt: Erik Heyman, institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet 031- 7862 986 0730- 55 54 23 erik.heyman@dpes.gu.se“>erik.heyman@dpes.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera