Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2011

Olika luftföroreningar ger olika grad av lungpåverkan

Olika typer av luftföroreningar skiljer sig när det gäller hur de påverkar luftvägarna hos friska personer, konstaterar Maria Sehlstedt i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 24 februari.

Avhandlingen avser att fördjupa kunskapen om hälsoeffekterna i fyra vanliga luftföroreningssituationer. För att studera akuta effekter i lungorna hos människor genomfördes experimentella exponeringar för dieselavgaser, vedrök samt luftföroreningar i vägtunnel och tunnelbana. I varje delstudie exponerades försökspersonerna två gånger i slumpvis ordning; en gång för specifik luftförorening, en annan gång för ren luft. Efter varje enskild exponering gjordes bronkoskopi (provtagning i lungorna via en smal styrbar slang med videokamera). Vid denna undersökning insamlades lungsköljvätska och slemhinneprover från luftvägarna, för att utröna luftföroreningarnas förmåga att orsaka luftvägsinflammation.

Experimenten är unika pilotstudier och visar att det går bra att studera akuta hälsoeffekter med denna teknik. Man fann att exponering för dieselavgaser hos friska försökspersoner resulterade i en uttalad inflammatorisk reaktion i lungorna. Exponering i vägtunnelmiljö gav mildare inflammationseffekter jämfört med dieselavgaser. Vare sig exponering för vedrök eller tunnelbaneluft gav luftvägsinflammation, dock kunde en viss påverkan på antioxidanter (skyddsämnen) i luftvägarna noteras.

Luftföroreningar har i en lång rad forskningsrapporter visat sig ge ogynnsamma effekter på hälsan. Exponering för luftföroreningar kan orsaka ökad sjuklighet hos individer med lung- och hjärtsjukdomar, försämrad lungtillväxt hos barn och även förtida dödsfall.
Luften i vår omgivning består av en blandning av olika luftföroreningar. Resultaten i avhandlingen tyder på att luftföroreningar från olika källor har varierande förmåga att påverka lungorna hos friska personer. Fler studier behövs för att klargöra vad skillnaderna beror på och vilka mekanismer som styr det hela. Det återstår också att studera hur mer känsliga personer (patienter med hjärt- och lungsjukdom) reagerar på motsvarande exponeringar.

Maria Sehlstedt är civilingenjör och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sektionen för medicin/lungmedicin, och kan nås på
tel. 090-785 68 92
mobil 070-227 08 07.
e-post maria.sehlstedt@lung.umu.se

Torsdagen den 24 februari försvarar Maria Sehlstedt, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Respiratory effects of particulate matter air pollution – Studies on diesel exhaust, road tunnel, subway and wood smoke exposure in human subjects (Lungeffekter av partikulära luftföroreningar – humanstudier av diesel-, vägtunnel-, tunnelbane- och vedröksexponering).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, NUS.
Fakultetsopponent är professor Steffen Loft, Köpenhamns universitet.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-39568 [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera