Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2009

Trafik, värme och vind styr partikelhalten i Estland

Trafiken, uppvärmningen och även vindriktningen är avgörande faktorer för partikelhalten i luften över Estland, skriver Hans Orru i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 15 december.

Partiklar är en av de mest studerade och problematiska luftföroreningarna på grund av sin giftverkan och de relativt höga halterna. Avhandlingen försöker klarlägga de viktigaste källorna till och exponeringen för partikelföroreningar i Estlands huvudstad Tallinn och landets näst största stad Tartu, deras betydelse för negativa hälsoeffekter och i hur hög grad de påverkar folkhälsan.

Huvudkällorna till partikelluftföroreningar i de båda städerna är uppvärmningen och trafiken, inklusive det väg- och gatudamm som rörs upp av fordonen. Utöver lokala utsläpp påverkas halterna också av föroreningar som kommer in över landets gränser. Om luftmassorna över Tartu för tillfället kommer från östra Europa är partikelkoncentrationen och deras farlighet väsentligt större än om luften kommer från Skandinavien.

De senaste 15 åren har trafikmängden ökar mycket snabbt i Tartu, men eftersom fordonstekniken förbättrats har bara en mindre ökning i koncentrationen av avgaspartiklar konstaterats. Å andra sidan ökade föroreningarna från gatudamm betydligt mera, huvudsakligen pga. allt fler fordon med dubbdäck. Avhandlingen visar ett signifikant samband mellan de trafikorsakade partiklarna och förekomsten av hjärtsjukdom hos de Tartuinvånare som studeras inom ramen för RHINE-projektet (Respiratory Health in Northern Europe). Däremot fanns bara en tendens till mer problem i andningsorganen, vilken inte var statistiskt säkerställd.

En beräkning för Tallinn uppskattar att partikelföroreningarna resulterar i 296 förtida dödsfall i området per år och förkortar den genomsnittliga livslängden med 0,64 år. Effekten kan dock vara än större i riskgrupper. De årliga merkostnaderna för dödsfall och sjukhusvistelser beräknas vara ca 150 miljoner euro (ca 1,5 miljarder kr).

Hans Orru är doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, där han kan nås på tel. 090-785 16 35 e-post orru@ut.ee

Tisdagen den 15 december försvarar Hans Orru, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Health effects of air pollution in major Estonian towns” (Hälsokonsekvenser av luftföroreningar i Estlands större städer).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.

Fakultetsopponent är prof. Peringe Grennfelt, IVL Svenska miljöinstitutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera