Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2006

Nya verktyg för att bevara hotad insekt

Vildbin är en starkt hotad insektsgrupp som är aktuell för naturvårdsarbetet i Europa. Magnus Larsson presenterar i sin avhandling några viktiga verktyg för att klara detta arbete. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 14 oktober.

Många arter av vildbin har gått tillbaka på grund av odlingslandskapets förändringar. I arbetet med att rädda, vårda och bevara ekosystem i Europa spelar nödvändiga resurser för vildbin en viktig roll. Magnus Larsson har studerat denna insektsgrupp och hur deras pollination skiljer sig från andra insekters. I samband med det har han även utvecklat en metod där pollen används för att uppskatta vildbiets populationsstorlek.

Han mätte hur mycket pollen som fördes bort från blommornas ståndare och hur mycket som tillfördes blommornas pistiller och kunde visa att humlor och håriga tvåvingar var mest effektiva. Väddsandbiet, en art av vildbi som är specialiserad på att besöka väddväxter, förde bort stora mängder pollen, men besökte sedan inte honblommorna.

– Det innebär att detta bi kan ha negativ effekt på växtens pollinationsframgång, säger Magnus Larsson.

Metoden för att förutspå vildbins populationsstorlekar utgörs av ett slags pollenbudget där binas pollenbehov (som bestäms genom att mäta mängden pollen i boet) relateras till den totala pollenproduktionen (som bestäms genom att mäta mängden pollen i populationer av värdväxten). Han visar också att utnyttjandegraden (den del av den totala pollenproduktionen som samlas och används som larvföda i vildbinas bon) varierar mellan olika populationer.

Magnus Larsson föreslår också hur den idag vanligaste metoden för att uppskatta populationsstorlek för vildbin – “märk-återfångst” – kan förenklas. Enkla observationer visade sig nämligen under studiens gång ge en bra uppskattning av populationsstorleken. Den mer tids- och kompetenskrävande proceduren med märkning och återfångst blir därmed ett överflödigt tillvägagångssätt när det handlar om att i stor skala uppskatta populationsstorlekar hos vildbin.

– Resultaten tyder på att båda dessa metoder har potential att bli nyttiga verktyg inom naturvården, säger han.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Magnus Larsson, tel: 018-471 28 70, mobil: 070- 975 89 67 eller via e-post: Magnus.Larsson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera