Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2001

Ovanliga metaller hindrar ny energiteknik

Vissa solcellstekniker och elbilsbatterier kräver ovanliga metaller. Det kan leda till att teknik som är lovande i ett kortsiktigt perspektiv i längden kan få problem att nå de stora marknaderna.

I en avhandling vid Institutionen för fysisk resursteori vid Chalmers påpekar Björn Andersson att de långsiktiga frågorna inte får tappas bort, under strävan att snabbt få ned kostnaden för ny energiteknik.

Solenergi ses som en av de främsta möjligheterna att på lång sikt ersätta fossila bränslen och säkerställa en energiförsörjning utan klimatpåverkan för en världsbefolkning på närmare tio miljarder mot slutet av detta sekel. Den solenergiteknik som det för närvarande satsas mest på är solceller. Solceller kan tillverkas av jordskorpans näst vanligaste ämne, kisel, men för att kombinera hög verkningsgrad med låg tillverkningskostnad utvecklas ett antal tekniker där mycket ovanliga metaller som tellur,indium och rutenium är viktiga beståndsdelar.

För dagens produktionsvolymer av solceller utgör detta inget problem,men om solceller ses som en framtida ersättning för fossila bränslen blir det avgörande. Behovet av dessa metaller hindrar sannolikt dessa tekniker från att bidra med mer än någon procent till den globala energitillförseln år 2100.

På motsvarande sätt skulle en storskalig expansion av elbilar också kunna begränsas av batteriernas metallbehov, även om vissa batterimetaller potentiellt finns i tillräcklig mängd för att förse fem miljarder elbilar (räknat på Sveriges biltäthet för tio miljarder människor).

För att energisystemet skall förändras i tillräckligt snabb takt krävs ett brett spektrum av politiska styrmedel. I avhandlingen poängteras bland annat vikten av att upprätthålla en balans mellan styrmedel för att åstadkomma snabb kostnadsreduktion och marknadsexpansion å ena sidan, och bibehållen teknisk mångfald å den andra. Detta är nödvändigt om man ska undvika att teknikutvecklingen rusar in i nya återvändsgränder.

Vidare drar Björn Andersson slutsatsen att förutsättningarna bör utredas för att tekniker som begränsas av materialtillgång kan fungera som det han kallar bryggtekniker, vilket innebär tekniker som bereder väg för långsiktigt hållbara tekniklösningar i riktigt stor skala.

Avhandlingen “Material Constraints on Technology Evolution: the Case of Scarce Metals and Emerging Energy Technologies” försvaras vid en offentlig disputation den 23 februari , kl 10.15 i sal HA2, Hörsalsvägen 4 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

För vidare information kontakta:
Björn Andersson, Institutionen för fysisk resursteori
tel: 031-772 31 25, e-post: frtba@fy.chalmers.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera