Grundvattenbrunn i Stekenjokk. Bild: Fredrik Whitlock/ SGU
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under de senaste fyra decennierna har halten oorganiskt kol i grundvattnet ökat med nästan 30 procent. Det innebär ännu en pusselbit för förståelse av klimatsystemet, menar forskare.

Det har länge varit okänt hur mycket kol som finns i grundvattnet och hur halterna förändras över tid.

Forskare har nu utvärderat analyser av vattenprover som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit mellan 1980 och 2020. Resultatet visar en kraftig ökning av koldioxidhalter och andra former av oorganiskt kol i grundvattnet. Halten av oorganiskt kol har ökat med 28 procent under de senaste 40 åren.

Viktigt för klimatmodeller

Analysen visar en ökning över hela landet. Resultatet ger en viktig pusselbit för forskarnas förståelse av klimatsystemet. Om de ökade halterna innebär att grundvattnet kan bli ytterligare en källa till koldioxidutsläpp att ta hänsyn till, eller om det fortsätter att lagra mer koldioxid, kan dock forskarna inte svara på idag.

–  Å ena sidan kan ökade halter i grundvattnet tyda på ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären. Å andra sidan hamnar en stor del av kolet i grundvattnet förr eller senare i sjöar och vattendrag och skulle kunna släppas ut till atmosfären därifrån. Oavsett så bör det här inkluderas i klimatmodellerna, säger forskaren och naturgeografen Marcus Klaus vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Oorganiskt kol i grundvattnet kommer i huvudsak från två källor. Den ena är vittring från berggrund och jordavlagringar, den andra är marklevande organismer som andas eller bryter ner döda växter eller djur.

Kol i vatten

Kol finns löst i vatten i form av olika kemiska föreningar. Det kan vara organiskt kol, humusämnen, som brukar färga vattnet brunt. Det kan dock också handla om oorganiskt kol som till exempel koldioxid och karbonater. Medan ytvattnet, till exempel vattendrag och sjöar, främst innehåller organiskt kol, innehåller grundvattnet främst oorganiskt kol. Halten koldioxid brukar vara ett flertal gånger högre än i atmosfären.

Enligt forskarna kan flera förklaringar finnas till den ökade förekomsten av kol i grundvattnet. Luftföroreningar och svavelnedfall har minskat under de senaste decennierna. Detta förändrar vittringsprocesserna och orsakar en ökning av oorganiskt kol.

– Det här kan dock inte vara hela förklaringen, för vi ser samma nivå av ökning över hela Sverige, även där svavelnedfallet har varit litet, säger Marcus Klaus.

Mer skog kan ligga bakom

En annan förklaring handlar om klimatförändringarna. Grundvattnet är 1,5 grader varmare idag än för 40 år sedan. Enligt forskarna kan det vara så att varmare grundvatten leder till snabbare nedbrytning.

Ytterligare en faktor som skulle kunna förklara ökningen av oorganiskt kol är att skogarna har vuxit bättre under dessa 40 år. Biomassan har bland annat ökat till följd av aktiv skogsskötsel. Ju mer träden växer desto mer koldioxid tar de upp. Men en del av denna koldioxid släpps ut igen genom att mer växtmaterial dör och bryts ned. Trädens rötter bidrar också till en ökad avgång i marken.

Vetenskaplig studie:

Decadal increase in groundwater inorganic carbon concentrations across Sweden, Communications Earth and Environment.

Kontakt:

Marcus Klaus, forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, marcus.klaus@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera