Grill med köttbitar och matos, två armar och lite av en kropp syns invid grillen.
Artikel från Göteborgs universitet

Män har överlag en mer negativ klimatpåverkan än kvinnor har. Män kör mer bil och äter mer kött medan kvinnor är mer intresserade av klimatfrågor. Varför? Svar ges i ny forskningsrapport.

I synnerhet unga och kvinnor känner oro för klimatförändringar. Många kvinnor deltar också i klimataktivism, medan så kallade klimatförnekare till oproportionerligt stor del utgörs av äldre män, ofta med sysselsättning inom traditionellt manliga näringar.

Män som grupp har också en mer negativ klimatpåverkan än kvinnor har, som grupp.

Det konstateras i en rapport från Göteborgs universitet, gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I rapporten sammanställs forskning om hur ojämlikheter mellan människor, inte minst ojämlikheter mellan män och kvinnor, påverkar beteenden som i sin tur påverkar klimatet och klimatarbetet.

Män äter mer kött

Det handlar bland annat om stereotypa uppfattningar om vad som är “typiskt” och “passande” för män respektive kvinnor. Ett exempel:

I de nordiska länderna står livsmedel, inte minst köttkonsumtion, för en stor del av hushållens resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Män äter mer kött än kvinnor. Det tycks bland annat hänga ihop med idéer om köttätande som något “manligt”, enligt Jimmy Sand, rapportförfattare och utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

– Till exempel är det män som vill uppfattas som ”riktiga män” som också äter mer kött.

Vi kör bil olika mycket

Annat har med hem och hushåll att göra. Att sörja för barn och hem är något som ofta faller på kvinnors lott. Den ordningen får betydelse för beteenden som i sin tur påverkar klimatet, enligt forskningen.

Ett exempel: Den som arbetar deltid och ansvarar för lämning och hämtning av barn samt dagliga inköp till hushållet – ofta kvinnor – färdas på andra sätt än den som arbetar heltid. Män kör överlag mer bil, inte minst till och från jobbet.

Omsorg och klimat hänger ihop

Överlag verkar ett engagemang för omsorgsfrågor, alltså sådant som familj och relationer, hänga ihop med ett engagemang i klimatfrågor. Och i båda fallen dominerar kvinnorna som grupp. Men det finns givetvis skillnader mellan individer.

– I studier där det förekommer att män är pådrivande för hållbarhet, så rör det sig om män som tar det huvudsakliga omsorgsansvaret i sitt hushåll, säger Jimmy Sand.

Människor som är orienterade mot omsorg, ett ideal ofta förknippat med kvinnor och femininitet, är alltså oavsett kön mer engagerade för hållbarhet och har mer hållbara beteendemönster i vardagen.

Konsumtionsansvar ger extra arbetsbörda

Rapporten tar också upp det faktum att företag gärna lägger ett klimatansvar på konsumenter istället för att själva ta ett större ansvar. Konsumenter uppmanas att lämna produkter till återvinning, till exempel.

Eftersom kvinnor överlag tillskrivs ett stort ansvar för sådant som inköp av mat och kläder, på obetald tid, ger detta ansvar sannolikt kvinnor en extra arbetsbörda.

Rapport:

Klimat, kön och konsumtion: En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar, Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Kontakt:

Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
info@genus.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera