Bild: Kelly Sikkema/Unsplash
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Spädbarn som bor på adresser i Stockholm med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Det var framför allt trafiken som avgjorde hur mycket luftföroreningar barnen utsattes för.

Tidigare forskning har visat att exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden inverkar negativt på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna. Det här är den första studie som visar liknande samband redan hos spädbarn.

I studien följdes 177 spädbarn i Stockholm. Barnens lungfunktion mättes vid cirka sex månaders ålder. Resultaten visar att de barn som varit mest utsatta för luftföroreningar hade en lägre lungfunktion vid sex månaders ålder i relation till samtliga tre luftföroreningar som ingick i analyserna. Vägtrafiken utgjorde den viktigaste källan till skillnaderna i luftföroreningsexponering mellan barnen.

– Vår studie bidrar till att etablera luftföroreningar som en riskfaktor för försämrad lungfunktion redan under spädbarnstiden när lungorna fortfarande är under utveckling, säger Björn Lundberg, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Luftvägsdiameter och lungvolym påverkades

Resultatet av studien visar att:

  • Lungfunktionsmått associerade med både luftvägsdiameter och lungvolym var negativt påverkade av exponering för luftföroreningar.
  • Vägtrafiken utgjorde den viktigaste källan till skillnaderna i luftföroreningsexponering mellan barnen.
  • Lungfunktionsnedsättningen motsvarande en genomsnittlig sänkning av den forcerade utandningsvolymen under en halv sekund på ca 9 ml och total utandningsvolym på ca 10 ml per interkvartil ökning av luftföroreningsnivån, bägge motsvarande ca 5 procent av medelvärdet för alla barn i studien.
  • På grund av korrelation i exponering för de tre luftföroreningarna var det inte möjligt att i detalj utröna effekten av var och en av dem.

Resultaten talar för att ytterligare åtgärder krävs för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter.

Enligt Göran Pershagen, som är professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, är luftföroreningsnivåerna i Stockholm jämförelsevis låga i ett internationellt perspektiv, vilket gör resultatet mer anmärkningsvärt.

– Det är alarmerande att även dessa nivåer förefaller ha en negativ lungfunktionspåverkan på spädbarn. Sammantaget med annan nytillkommen forskning talar våra resultat för att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter, säger han.

Så gjordes forskningen

  • Studien inkluderade 177 spädbarn i Stockholm som följdes med enkäter till föräldrarna efter födseln och därefter med mätning av barnens lungfunktion vid cirka sex månaders ålder.
  • Utomhuskoncentrationer av inandningsbara partiklar av olika storlek (PM2.5 och PM10) och kvävedioxid (NO2) beräknades för barnens bostadsadresser från födseln till lungfunktionsundersökningen.
  • Det som studerades var sambandet mellan exponering för luftföroreningar sedan födseln och lungfunktion vid sex månaders ålder.

Vetenskaplig artikel:

Air pollution exposure impairs lung function in infants.

Kontakt:

Björn Lundberg, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, bjorn.lundberg@ki.se, Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, goran.pershagen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera