Tema

Virkesförrådet ökar – men i långsammare takt

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter, visar SLU:s statistik från Riksskogstaxeringen 2020.

Enligt officiell statistik är den totala årliga tillväxten i Sverige 123 miljoner m3sk (miljarder skogskubikmeter) per år jämfört med nästan 130 miljoner m3sk, för fem år sedan.

– Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador, beskriver Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Minskat utrymme för avverkning

Skogsstyrelsens bruttoavverkningsstatistik visar på en total årlig avverkning på över 90 miljoner kubikmeter skog per år samtidigt som den årliga naturliga avgången (att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis stormar) enligt Riksskogstaxeringen har bidragit med ytterligare knappt 14 miljoner kubikmeter skog per år. Undantaget effekterna av stormen Gudrun så har den totala avgången i Sverige aldrig varit högre under en enskild femårsperiod.

En analys, av virkesförrådets utveckling på produktiv skogsmark i Sverige från början av 1950-talet till idag, visar att arealen produktiv skogsmark, tillgänglig för virkesproduktion har minskat, till förmån för ökat skydd av skogsmark av naturvårdsskäl.

– Tillsammans med virkesförrådets lägre tillväxttakt, medför det att utrymmet för avverkning, utan att minska virkesförrådet, på kort sikt har minskat, konstaterar Jonas Fridman.

Mer hård död ved i skogen

Den döda veden är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Mätningar av döda träd på riksskogstaxeringens provytor, visar att mängden hård död ved mer än fördubblats sedan 1926.

– Den totala mängden död ved i skogsmark är idag 244 miljoner m3 vilket motsvarar 8,9 m3/ha. Mängden död ved i skogsmark inom formellt skyddade områden är idag 20,4 m3/ha, jämfört med 7,9 m3/ha utanför, säger Cornelia Roberge, analytiker på Riksskogstaxeringen. .

För nedbruten död ved saknas jämförbar statistik över beskrivet tidsspann.

Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fält över hela landet, varav drygt 7000 i skogsmark.

Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik. SLU Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Mer statistik om Sveriges skogar finns på SLU Riksskogstaxeringens webb.

Källa: Skogsdata 2020 (temaavsnittet Den döda veden)

Kontakt:

Jonas Fridman, programchef, SLU Riksskogstaxeringen, Umeå
jonas.fridman@slu.se
Cornelia Roberge, analytiker, SLU Riksskogstaxeringen, Umeå
cornelia.roberge@slu.se
Per Nilsson, redovisningsansvarig
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå, per.nilsson@slu.se

Virkesförrådet ökar – men i långsammare takt

 lästid ~ 2 min