Korta perioder av förhöjd temperatur i Antarktis kan innebära livsfara för många lavarter. Lavarterna påverkas dock olika av, visar tester som gjorts för att förutsäga den globala uppvärmningens effekter på olika ekosystem.
– Antarktis fungerar som ett tidigt varningsområde för effekterna, säger SLU-forskaren Claudia Colesie.

Det är forskare från Sverige, Tyskland och Nya Zeeland/Spanien som har undersökt hur lavar svarar på ökande temperaturer för att skatta hur den globala uppvärmningen kan komma att påverka vegetationen i Antarktis. Effekter av temperaturökningen visar sig först i Antarktis, men resultaten kan vara vägledande för hur det kan komma att gå även i varmare områden.

– Antarktis fungerar som ett tidigt varningsområde för effekterna av klimatförändringarna på arter och ekosystem, säger Claudia Colesie, som är postdoktor vid SLU och huvudförfattare till artikeln i Global Change Biology.

Femton plusgrader smärtgräns
Antarktis har under senare år varit utsatt för stora regionala klimatförändringar. Vegetationen i denna extrema miljö domineras av lavar och icke-kärlväxter, till exempel mossor.

En lav är en sammansatt organism som består av en svamp och en alg eller cyanobakterie i symbios. De två senare organismerna (fotobionter) producerar energi åt svampen med hjälp av solljus.

– Vi har nu visat att den övre gränsen för att dessa fotobionter ska kunna överleva är 15 plusgrader celcius.

Men temperatureffekten varierar mellan olika arter. Ett exempel är en i Antarktis och delar av Sydamerika endemisk (finns bara där) art. Den klarar inte alls klarar högre temperaturer. En annan, mycket vanlig och spridd art även i alpina och arktiska områden var däremot mycket mer anpassningsbar.

Tål bredare temperaturintervall
– Denna art tål alltså ett bredare temperaturintervall och vi hade inte alls väntat oss att se en sådan snabb acklimatisering, säger Claudia Colesie.

– Sådana mer tåliga arter kommer troligen att gynnas av temperaturökningen i Antarktis. Dessa tåliga arters utbredning kommer att leda till att arternas mångfald utarmas och att det ursprungliga ekosystemet inte kommer att kunna fungera som tidigare.

Med hjälp av dessa studier i Antarktis kan man man förutse hur andra varmare områden och ekosystem kan komma att påverkas av den globala uppvärmningen.

Kontakt:
Claudia Colesie, Umeå Plant Science Centre (UPSC) vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, claudia.colesie@slu.se, 070-766 04 81

Artikel:
Can Antarctic lichens acclimatise to changes in temperature? Global Change Biology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera