Tema

Enbart manliga plantor ger högre skörd i energiskogen

Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis), visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor.

Vissa blommande växter är tvåbyggare, vilket innebär att varje enskild planta antingen har han- eller honblommor. I vissa fall kan djur och sjukdomar föredra ett av könen. Kim Moritz och hans handledare, Johan Stenberg, Christer Björkman och Amy Parachnowitsch har undersökt hur växtkön påverkar växtätare och svampsjukdomar som angriper korgvide (Salix viminalis).

Rådjuren föredrar honplantorna
I ett stort fältexperiment, med 30 mindre korgvideplanteringar strax öster om Uppsala, såg Kim Moritz och hans kollegor att svampsjukdomar (Melampsora spp) drabbade honplantor hårdare än hanplantor. En sammanställning av tidigare studier visar att det tycks vara ett generellt fenomen, både för korgvide och för tvåbyggare i stort. Han försökte även hitta växtegenskaper som kan förklara dessa könsbundna skillnader, men kan ännu inte peka ut någon avgörande egenskap.

Fältexperimentet visade också att rådjursbetningen kan öka mycket om man blandar hon- och hanplantor. Efter rådjursbetning var plantorna i enkönade planteringar nästan dubbelt så stora som de i mixade planteringar.

– Det skulle kunna bero på att hon- och hanplantor producerar olika försvarssubstanser och att rådjuren lättare klarar av att äta mer av en blandning, säger Kim Moritz.

Även pollinatörernas beteende påverkades av växtkön. Det visade sig att pollinatörerna föredrog hanblommor, vilket skulle kunna bero på att dessa förutom nektar även ger värdefull näring i form av pollen.

Bättre pollinering med både han- och honplantor
Trots detta blev smultronplantor som växte nära en blandning av han- och honvideplantor bättre pollinerade än smultronplantor som växte nära enkönade videplanteringar. Att blanda vide av han- och honkön skulle därför kunna innebära förbättrad pollinering av närliggande grödor.

– Men med tanke på att en blandning av han- och honplantor ökar risken för rådjursbete är min slutsats ändå att hanväxter bör användas i odlingar där man vill undvika stora betesskador, säger Kim Moritz.

Kontakt: Kim Moritz. Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. 070-252 25 25, kim.karlsson.moritz@slu.se
www.slu.se//KKM

Avhandlingen: Plant sex effects on biotic interactions in dioecious willow. Plant sex-specific effects on interactions between Salix viminalis and its herbivores, pollinators and fungal disease 

MSc Kim Moritz, institutionen för ekologi, försvarar sin doktorsavhandling Plant sex effects on biotic interactions vid SLU i Uppsala. Tid: Fredagen den 31 mars 2017, kl 09:00
Plats: Sal Audhumbla, VHC, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr. Kailen Mooney, University of California, USA

Enbart manliga plantor ger högre skörd i energiskogen

 lästid ~ 2 min