Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När skogslandskapets intressenter, till exempel skogsägare, renägare och turismnäringen, tillsammans analyserar olika framtidsscenarier kan dialogen underlättas. Jägmästare Julia Carlsson har använt scenarioanalys i sitt doktorsarbete vid SLU och betonar att diskussionerna kring landskapets användning är viktiga för att öka förståelsen för varandras perspektiv, speciellt på den lokala nivån.

Genom att undersöka vad som påverkar naturresurserna och samhället i ett landskap, och analysera deras tänkbara framtida utveckling, kan man finna vägar för att styra utvecklingen i önskad riktning.

Jägmästare Julia Carlsson utforskar i sin doktorsavhandling vid SLU hur scenarioanalys kan stärka deltagande i skogliga planeringsprocesser. I arbetet har hon engagerat lokala skogliga intressenter i intervjuer och diskussioner kring en hållbar framtid för deras gemensamma skogslandskap och samhälle i Vilhelmina kommun.

– Deltagarna har fått identifiera och resonera kring viktiga faktorer för skogslandskapets utveckling och kring möjliga och önskvärda framtidsscenarier för 30 år framåt, berättar Julia Carlsson.

”Inlandet överges” kännetecknas av urbanisering, konflikter kring naturresurser, utboägande, likåldrig skog och kollagring. Fotomontage: Charlotta Gard
Scenario 1: ”Inlandet överges” kännetecknas av urbanisering, konflikter kring naturresurser, utboägande, likåldrig skog och kollagring. Fotomontage: Charlotta Gard

Framtidsscenarier med landskapsperspektiv
Scenarierna presenteras som berättelser, illustrationer och i form av vilka ekosystemtjänster som produceras. Deltagarna har varit representanter för skogsägare, samisk kultur och rennäring, turism, natur- och miljöhänsyn, geologi, lokalproducerad mat och utbildningsverksamhet.

Scenario 2: ”Levande landsbygd” kännetecknas av mångfald av skogliga värden, entreprenörskap, lokal förädling och leva nära naturen. Fotomontage: Charlotta Gard
Scenario 2: ”Levande landsbygd” kännetecknas av mångfald av skogliga värden, entreprenörskap, lokal förädling och leva nära naturen. Fotomontage: Charlotta Gard

Även representanter för myndigheter, skogsägarföreningar och skogsföretag var med i processen.

– Att gemensamt skapa och diskutera framtidsscenarier med ett landskapsperspektiv är en användbar och kreativ metod för att involvera representanter för många skogliga intressen, säger Julia Carlsson.

Landskapsperspektivet visar hur olika värden och funktioner samspelar. Det kan också bidra till att utveckla policyer och skötselstrategier som gör det möjligt för aktörer att mötas över sektorsgränser, ämnesdiscipliner och politiska nivåer.

Scenario 3: ”Stark rennäring” kännetecknas av att den nordiska samekonventionen är underskriven och tillämpad, rennäringen stärks, ökat statligt skogsägande och vildmarksturism. Fotomontage: Charlotta Gard
Scenario 3: ”Stark rennäring” kännetecknas av att den nordiska samekonventionen är underskriven och tillämpad, rennäringen stärks, ökat statligt skogsägande och vildmarksturism. Fotomontage: Charlotta Gard

Scenarioanalys hjälper folk att förbereda sig för framtiden
Framförallt hjälper scenarioanalys människor att förbereda sig inför framtiden – att definiera och uttrycka sina behov kring lokalsamhället och naturresursernas användning, och att hitta vägar för hur dessa kan tillfredsställas. Lokala intressenters kunskap och erfarenheter är viktiga resurser för att skapa hållbara lösningar, strategier och målsättningar. Metoden kan med fördel användas i kommunal planering och konsekvensbeskrivningar av infrastrukturprojekt.

I scenarioarbetet är det viktigt att använda metoder som gör processen meningsfull för alla deltagare. Den ska präglas av förtroende, legitimitet, transparens, ansvarskänsla och hänsyn, gärna i nära kontakt med beslutsfattare.

– I synnerhet på lokal nivå, där effekterna av brukandet av naturen är väldigt synlig och nära människors vardag, behöver planeringen av det gemensamma skogslandskapets användning diskuteras mer, avslutar Julia Carlsson.

Forskningen har varit en del av det europeiska forskningsprojektet INTEGRAL, där man i 20 olika lokala landskap i 10 länder genomförde samma typ av forskning, med syfte att ta fram förslag på nya robusta policyer och planeringssätt för utvecklingen av skogslandskapen i Europa.

Disputation: Jägmästare Julia Carlsson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, försvarar sin doktorsavhandling med titeln Participatory Scenario Analysis in Forest Resource Management. Exploring Methods and Governance Challenges from a Rural Landscape Perspective 24 februari 2017 klockan 10.00. Plats: P-O Bäckströms sal, SLU, Umeå. Opponent: Professor Anna Lawrence, University of the Highlands and Islands, Inverness, Skottland, Storbritannien.

Kontakt: Julia Carlsson, 070-381 40 95, julia.carlsson@slu.se

Läs mer:
EU-projektet INTEGRAL
Institutionen för skoglig resurshushållning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera