Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det behövs en kunskapsbas som omfattar hur kemikalier sprids och sedan återfinns i komplexa blandningar, vilka risker som finns med kemikalieexponering samt hur man ska välja mellan olika åtgärder. Formas har därför tagit fram en analys av hur svensk forskning ska bidra till att uppnå en giftfri miljö.

Hur sprids kemikalier i miljön och hur omvandlas dessa? Vilka risker finns det när vi exponeras för dessa omvandlade kemikalier? Vilka åtgärder ska samhället vidta för att minska exponering och för att vi ska uppnå miljökvalitetsmålet – en giftfri miljö?

Det behövs en kunskapsbas som omfattar hur kemikalier sprids och sedan återfinns i komplexa blandningar, vilka risker som finns med kemikalieexponering samt hur man ska välja mellan olika åtgärder. Så ser några av huvuddragen ut i Formas analys av hur svensk forskning ska bidra till att uppnå en giftfri miljö. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen. Formas föreslår vidare en strategi för att bygga upp den efterfrågade kunskapen. Målet är att Sverige inom tio år ska påtagligt ha förbättrat förutsättningarna för att möta utmaningarna inom området.

– Svensk miljötoxikologisk och miljöteknisk forskning står sig väl i internationell konkurrens men vi behöver bygga upp en bredare kunskapsbas samt använda redan framtagen kunskap mer i samhället om vi ska klara målet om en giftfri miljö. Därför avser vi vidareutveckla satsningar på den här forskningen och dess kommunikation och samverkan med samhället, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Tillsammans med andra statliga forskningsfinansiärer söker Formas stöd från regeringen för satsningar på nationella forskningsprogram. Formas har identifierat giftfri miljö som ett tänkbart område för en sådan gemensam satsning med andra forskningsfinansiärer.

Rörande forskningsbehoven visar Formas analys på behov av kunskapsuppbyggnad inom tre övergripande områden:

  • Komplexa kemikalieblandningar
  • Riskbedömning och riskvärdering
  • Samhällets prioritering av åtgärder

-Våra undersökningar visar vidare att det finns ett stort behov av kunskapsutbyte och därför avser vi att initiera en samverkansplattform för olika aktörer med ansvar eller intresse för kvalitetsmålet giftfri miljö. Forskningen själv behöver också angripas med tvärvetenskapliga ansatser, som i stor utsträckning inkluderar humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Formas ser även ett ökat behov av kunskapssammanställningar hos centrala myndigheter och föreslår till regeringens forsknings-, utbildnings- och innovationsproposition att myndigheten får i uppdrag att bygga upp ett miljö-SBU*, som kan svara mot en stor del av de behov som centrala myndigheter beskriver.

Bakgrund:
Formas har på regeringens uppdrag genomfört en analys av forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö samt tagit fram förslag till en nationell forskningsstrategi för detsamma för åren 2015-2025. Uppdraget har genomförts med Kemikalieinspektionen och Vinnova. Analysen bygger på en rapport av en internationell expertpanel, enkäter, intervjuer och en workshop. Forskningens förutsättningar har kartlagts och dess kvalitet analyserats i en bibliometrisk analys. Analysen omfattar sex forskningsområden: Human exponering och toxikologi; Ekotoxikologi; Miljökemi; Miljöteknik och grön kemi; Samhällsvetenskaplig miljöforskning samt Utveckling och tillämpning av systemanalytiska metoder.

För mer information:
Georgia Destouni, huvudsekreterare Formas 0728-57 40 65
Emilie von Essen, presschef Formas, 0733-50 31 61

*SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, utvärderar metoder framförallt inom hälso- och sjukvården genom att systematiskt värdera den vetenskapliga litteraturen på olika områden och presentera sammanvägda synteser

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera