Tema

Hållbart samhälle kräver världsledande forskning

Mänskligheten står inför stora utmaningar med bland annat stigande medeltemperatur, minskande biologisk mångfald, havsförsurning, miljöföroreningar och hög urbaniseringstakt. Formas underlag till 2016 års proposition om forskning, innovation och högre utbildning pekar på vikten av stark, internationellt ledande forskning till stöd för en hållbar utveckling, samt på behovet av ökad användning av forskningen i samhället.

FN:s nya globala hållbarhetsmål beaktar hållbarhet ur flera perspektiv, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. De tar också upp ökad jämlikhet inom och mellan länder, hållbara produktions- och konsumtionsmönster och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter.

– För att kunna möta utmaningarna behövs ökad kunskap i samhället, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling. Dels måste ny kunskap tas fram genom grundläggande, tillämpad och innovationsnära forskning av högsta kvalitet. Dels måste befintliga forskningsresultat utvärderas, syntetiseras och nå rätt mottagare. Inte minst behöver forskning och högre utbildning samverka för att garantera en hög kvalitet i utbildningen och i samhällets kunskaps- och kompetensförsörjning.

Högkvalitativ forskning är därmed avgörande för tillväxt, långsiktig hållbarhet och samhällets förmåga att möta utmaningar.

– Vi ser att relevanta forskningsresultat varken når rätt mottagare eller kommer till praktiskt nytta i tillräcklig utsträckning idag, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas. Därför föreslår vi ökade satsningar till stöd för hållbar utveckling, ökade satsningar på syntetisering och utvärdering av forskningen samt ökade satsningar på samverkansplattformar.

Formas uppdrag är dels att stödja grundläggande, tillämpad och innovationsnära forskning inom centrala hållbarhetsområden, dels att möjliggöra nyttiggörande av forskningsresultat i samhället.

 

Formas föreslår att:

  • Sverige fortsatt ökar sina satsningar på forskning och utveckling, där forskning till stöd för hållbar utveckling successivt får en allt större andel av de samlade forskningsmedlen.-Formas årliga forskningsanslag ökas successivt med 600 miljoner kronor med start 2017, där ökningen är fullt genomförd 2020.
  • Särskilda långsiktiga programsatsningar inrättas inom
    klimatförändringar, livsmedel och urbanisering
  • Programsatsningarna föreslås innebära ett resurstillskott till varje område om minst 100 miljoner kronor årligen vid periodens slut.
  • Särskilda satsningar görs för fortsatt internationalisering av forskningen och internationella forskningssamarbeten även utanför EU.
  • Regeringen, i enlighet med Miljömyndighetsutredningen, inrättar en särskild funktion inom Formas med uppgift att sammanställa, utvärdera och kommunicera resultat från miljöforskningen.

Här hittar du Formas underlagsrapport till 2016 års proposition om forskning, innovation och högre utbildning

 


För mer information kontakta:
Formas generaldirektör Ingrid Petersson 070-350 23 39

Hållbart samhälle kräver världsledande forskning

 lästid ~ 2 min