Tema

Gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara

Karlstads universitet leder ett treårigt gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara. Genom tillämpad forskning ska IMTRIS, Innovation med trä i region inre Skandinavien, leda till innovationer inom produkter och tjänster. Fokus ligger på arbete med träråvara, den centrala naturresursen för den regionala bioekonomin.

– Det här är fortsättning på ett tidigare projekt som vi haft tillsammans med våra norska partners, säger Karin Granström, projektledare och universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet. Projektet består av tre delar; bygg, förpackning samt energi. Det övergripande målet är att bidra till hållbar regional tillväxt i gränsregionen.

IMTRIS, Innovation med trä i region inre Skandinavien
IMTRIS ska ta fram ny kunskap genom behovsstyrd forskning och utveckling. I projektet ingår också utveckling av kompetensstöd för företag samt utveckling av IT-baserade metoder för att överbrygga kunskapsluckor mellan näringsliv och forskning. Då blir forskningsresultat och branschspecifik kunskap mer lättillgänglig för företag i gränsregionen.

– Ett exempel är att vi tillsammans med Högskolan Dalarna och byggindustrin ska utveckla metoder att bygga friska och energieffektiva trähus, säger Carina Rehnström, universitetsadjunkt i byggteknik på Karlstads universitet. 
IMTRIS ska bidra kraftfullt till ett kreativt helhetstänk runt hur vi använder resursen trä i regionen. 

– Projektet möjliggör för oss att verkligen satsa på innovationer och gå ännu djupare in i de områden där vi redan har hög kompetens, säger Karin Granström.

Projektet med start i september kommer att pågå i tre år och finansieras genom Interreg och andra finansiärer med SEK 9,6 miljoner på svenska sidan samt NOK 6 miljoner på den norska sidan. Projektägare är Karlstads universitet och Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kontaktinformation
Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet, tel 0730 484 561 eller karin.granstrom@kau.se

Gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara

 lästid ~ 1 min