Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2014

Avvikelser i hjärnaktivitet kan avslöja tidig demens vid Parkinsons sjukdom

Patienter med Parkinsons sjukdom som har problem med nedsatt uppmärksamhet och minne redan tidigt i sjukdomsförloppet har ofta låga syresättningsnivåer i viktiga områden i hjärnan, som sannolikt kan kopplas till en ökad risk att utveckla demenssjukdom.

Detta konstaterar Urban Ekman i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 10 december.

– Resultaten i avhandlingen understryker hur viktigt det är att hitta tecken på kognitiv svikt redan tidigt i sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. Det skapar förutsättningar att ge rätt behandling för att stödja de drabbade hjärnsystem som är viktiga för kognitiva funktioner, säger Urban Ekman, doktorand vid Institutionen för Integrativ medicinsk biologi IMB, Umeå universitet, som står bakom avhandlingen.

Parkinsons sjukdom är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Historiskt har Parkinsons sjukdom framför allt betraktats som en motorisk sjukdom, men under de senaste decennierna har allt mer uppmärksamhet lagts vid de kognitiva problem som kan skapa stora svårigheter för patienterna och deras anhöriga.

De kognitiva problemen kan exempelvis yttra sig som nedsatt tankeförmåga gällande så kallad kognitiv processhastighet, uppmärksamhet och minne. De kognitiva svårigheterna är relaterade till förändringar i vissa hjärnregioner och avhandlingen visar att risken att utveckla demens är kraftigt förhöjd för de patienter som har sviktande kognitiv status redan i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. Kunskaperna om vilka processer och områden i hjärnan som orsakar kognitiva problem och varför vissa patienter utvecklar demenssjukdom är däremot mer begränsad.

Urban Ekman har i sitt avhandlingsarbete studerat hur neurala förändringar i hjärnan kan kopplas till nedsatt kognitiv förmåga och symtom hos patienter med Parkinsons sjukdom. Detta bland annat med hjälp av modern hjärnavbildningsteknik.

Avhandlingen visar att patienter som har kognitiv svikt ofta har låga aktivitetsrelaterade syresättningsnivåer i den del av hjärnans pannlob som kallas anteriora cingulum, samt i ett hjärnområden som kallas högra caudatus. Patienterna har också låga nivåer av så kallat presynaptiskt dopaminupptag i högra caudatus, redan i samband med att de får Parkinsondiagnos.<br />Urban Ekman visar också att sjukdomsutvecklingen i hjärnan över tid i högre grad kan relateras till förändringar i ett i ett område i den så kallade temporalloben, som bland annat är viktigt för minnesfunktioner, vilket Urban Ekman anser kan indikera en tidig demensutveckling.

– Eftersom vi nu kan påvisa områden i hjärnan som är berörda vid nedsatt kognitiv förmåga tidigt i förloppet vid Parkinsons sjukdom är det också möjligt att diagnostiskt använda kognitiva tester där man fokuserar på funktioner som utgår från dessa områden i hjärnan. Det ökar sannolikt möjligheterna att avgöra vilka patienter som har en ökad risk att utveckla demenssjukdom, och därmed också förutsättningarna att sätta in rätt behandling, säger Urban Ekman.

Avhandlingen är publicerad digitalt

FAKTA
Urban Ekman är uppväxt på Gotland. Han bor i Stockholm, arbetar som psykolog vid Stockholms sjukhem och är doktorand vid Institutionen för Integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

Onsdagen den 10 december försvarar Urban Ekman vid Institutionen för Integrativ medicinsk biologi, sin avhandling med titeln: Funktionell hjärnavbildning av kognitiv status i Parkinsons sjukdom. (Engelsk titel: Functional brain imaging of cognitive status in Parkinson’s disease.) Opponent: Oury Monchi, professor, Department of radiology, University of Montréal. Handledare: Johan Eriksson. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Biologihuset, BiA 201.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera