Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2014

Värdefull övervakning av svenska sjöar och vattendrag under 50 år

Miljötillståndet i svenska sötvatten har nästa år övervakats under femtio år. Under denna tid har regelbundna mätningar av vattenkvalitet gett värdefulla underlag till miljöarbetet, och många av de åtgärder som har satts in har haft avsedd effekt.

Miljötillståndet i svenska sötvatten har nästa år övervakats under femtio år. Under denna tid har regelbundna mätningar av vattenkvalitet gett värdefulla underlag till miljöarbetet, och många av de åtgärder som har satts in har haft avsedd effekt. Flertalet av författarna kommer från SLU.

I början var det övergödningen som var det stora problemet. Miljöövervakningen gav underlag för regeringens beslut 1973 att införa kemisk fosforfällning i alla större reningsverk. De fortsatta mätningarna kunde visa på tydliga förbättringar, men de synliggjorde också den tröghet som finns i naturen och att det kan ta lång tid för skadade ekosystem att återhämta sig.

Nästa stora miljöpåverkan var försurningen. Även här levererade miljöövervakningen underlag till de internationella förhandlingar som lett till att de försurande svavelutsläppen har minskat till samma nivå som för hundra år sedan. De långa tidsserierna kunde återigen visa på tydliga förbättringar av vattenkvaliten, men också hur lång tid det tar för naturen att läka.

Långa tidsserier av halterna av PCB i fisk visar att minskade utsläpp av detta miljögift har haft avsedd effekt. I fisk har även halterna av kvicksilver minskat, men inte alls i samma utsträckning som de kraftigt minskade utsläppen.

Resultaten visar hur värdefullt det är att ha långa kontinuerliga mätningar. Med hjälp av dessa går det att ta fram trovärdiga underlag för beslut om åtgärder, att följa upp besluten och att få fördjupade insikter om hur naturen reagerar på och återhämtar sig från miljöstörningar.

Den svenska miljöövervakningen har varit mycket framgångsrik genom ett nära och långsiktigt samarbete mellan myndigheter och forskarsamhället. Den nationella sötvattensövervakningen utfördes i början av Naturvårdsverket, men 1994 överfördes verksamheten till Sveriges lantbruksuniversitet, där den ligger än idag. Sedan 2011 utförs även miljöövervakningen av fisk av SLU. Mätningarna av organiska miljögifter utförs av Naturhistoriska riksmuseet.

FAKTA
Inför firandet av 50-årsjubileumet ger Kungliga Vetenskapsakademien ut ett specialnummer av tidskriften Ambio (Springer förlag) med nio vetenskapliga artiklar baserade på data från övervakningen av svenska sjöar och vattendrag. Publiceringen ger alla som vill tillgång till artiklarna (open access) via länk nedan. I december kommer tidskriften ut i pappersform.

AMBIO, Volume 43, Issue 1 Supplement, December 2014. Special Issue: Fifty Years of Freshwater Monitoring in Sweden. Redaktörer: Espen Lydersen, Stefan Löfgren, Jens Fölster, Martyn N. Futter & Richard K. Johnson. DOI 10.1007/s13280-014-0530-y. http://link.springer.com/journal/13280/43/1/suppl/page/1

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera