Artikel från Karlstads universitet
18 juni 2014

Om lärarstöd i undervisning

Både gemensamma genomgångar i helklass och enskilt lärarstöd vid skolbänken är viktiga förutsättningar för elevers lärande i klassrummet. Medan läraren rör sig mellan bänkarna uppstår tillfällen att ställa frågor, samtidigt som det också finns utrymme för eleverna att hjälpa varandra. Men även det individuella lärarstödet är beroende av de sociala sammanhang som skapas i undervisningen. Det menar Marie Tanner, forskare i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

I sin avhandling ”Lärarens väg genom klassrummet – lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet" har Marie Tanner undersökt hur lärare och elever samspelar i de bänkinteraktioner som är mycket vanliga i mellanstadiets undervisning. Med hjälp av en videokamera och detaljerade samtalsanalyser har hon dokumenterat lärarens väg genom klassrummet vid de tillfällen där elever arbetar enskilt vid sina platser.

Lärande i klassrummets interaktion
Analysen visar hur möjligheterna att ge elever enskild hjälp är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att kunna individanpassa undervisningen. Individanpassningen begränsas nämligen också av de rutiner som formas när elever och lärare på kort tid behöver bli överens om hur man i just den stunden kan lösa ett visst kunskapsmässigt problem.

– En av mina viktigaste slutsatser är att elever och lärare ofta gör snabba referenser till tidigare gemensamma genomgångar och diskussioner i samtalen vid bänken. De gemensamma aktiviteterna i gruppen är därför mycket viktiga även för elevers enskilda lärande vid bänkarbete, säger Marie Tanner.

Sociala sammanhang viktiga
Hon har undersökt hur texter används i undervisningens samtal. Korta genomgångar i helklass ger sämre förutsättningar för den enskilda eleven att kunna lösa ett problem. Men när lärare och elever tillsammans i gruppen skaffar sig erfarenheter blir det sociala sammanhanget i klassrummet en viktig resurs i undervisningen. Det är i de gemensamma situationerna som det finns större möjligheter att fördjupa samband och relatera de texter som används till elevers olika erfarenheter i gemensamma diskussioner, genomgångar och andra aktiviteter.

– Vi ser idag ett starkt fokus på individuella kunskapsresultat i form av fler nationella prov och tidigare betyg. Det är då viktigt att påminna om att skolan framförallt är ett kollektivt sammanhang. Samspelet med läraren och övriga elever är den främsta resursen för den enskilda elevens lärande i skolan, säger Marie Tanner.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera