Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2014

Nya möjligheter för energiproduktion i vägmiljö

Det finns en rad tekniker för energiutvinning som kan användas i vägmiljö för att minska miljöbelastningen, exempelvis solceller, geotermisk energi och vindkraft. Forskare på VTI har gjort en kartläggning över vilka tekniker som finns och vilka faktorer som håller tillbaka utvecklingen.

För att nå en hållbar utveckling söker forskare världen över efter nya alternativ för energiproduktion. Vägar och vägmiljön innefattar stora ytor som redan är exploaterade och kan utnyttjas utan att nya naturområden tas i anspråk. Sveriges vägnät innefattar 98 000 km statliga vägar och 41 600 km kommunala vägar och gator.

VTI rapport 821 kartlägger nya tekniker för energiutvinning och möjligheten att använda dem i vägmiljöområden.

– Syftet med rapporten var att skapa ett underlag att använda vid planering av ny infrastruktur då man vill minska miljöbelastningen genom att använda förnyelsebar energi. Översikten fokuserar på material och metoder som kan komma att användas i de svenska klimatzonerna, säger Fredrik Hellman, forskare på VTI.

Med dagens förutsättningar kan följande tekniker vara aktuella:<br />• Solceller i till exempel bullerskydd. Tekniken kan appliceras direkt eftersom mycket erfarenhet redan finns.

• Solceller i väg. Skulle kunna fungera under vissa förutsättningar, exempelvis på biytor utan mycket slitage.

• Geotermisk energi. Tekniken har potential för halkbekämpning i branta backar, men även för uppvärmning av gångvägar i stad, lekplatser, etc.

• Piezoelektrisk teknik. Piezoelektriska generatorer är komplexa system som behöver utvärderas med mer praktiska försök.

• Vindenergi. Mikrovindkraftverk utmed vägarna kan användas för energiproduktion. Tekniken har stor potential om man kan lösa säkerhetsaspekter.

• Bioenergi. Teknik för uppsamling av biomassa vid vägkantslåtter bör utvärderas genom livscykelanalys.

– Tyvärr finns det också många faktorer som håller tillbaka utvecklingen av nya innovativa system för energiutvinning, exempelvis att underhållskostnaderna ökar, att återvinning av vägmaterial försvåras eller att säkerheten utmed vägen försämras, säger Annika Jägerbrand, forskare på VTI.

Rapporten ger en överblick över de svårigheter som måste beaktas om användningen av de nya teknikerna ska bli allmänt förekommande och ekonomiskt fördelaktiga.

Energiutvinning ur vägar och vägmiljöer: en kunskapsöversikt, VTI rapport 821.

Fotnot:

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera