Artikel från Karlstads universitet
20 december 2013

Sju miljoner kronor till forskning om brandsäkerhet i hemmet

Centrum för personsäkerhet (CPS) vid Karlstads universitet har beviljats drygt sju miljoner kronor till forskning om bostads‐bränder. CPS är ett nyinrättat forskningscentrum som är unikt genom sin bredd på personsäkerhetsområdet.

– Det här forskningsanslaget med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som huvudfinansiär innebär en flygande start, säger Ragnar Andersson, professor i riskhantering vid Karlstads universitet. Vi har jobbat med centrumuppbyggnaden redan i ett par års tid, och vi har byggt upp en god bas baserad på samverkansuppdrag från olika aktörer, främst Karlstads kommun och MSB, men också från en rad andra aktörer både inom och utanför landet. Jag tror att man redan nu kan hävda att vi är i framkant i Sverige inom vår nisch som handlar om att förebygga personskador av olika slag.

Forskningscentrum för säkerhet och trygghet i vardagen
Karlstads universitet har inrättat Centrum för personsäkerhet för det personskadeförebyggande arbetet i samhället. Det finns andra akademiska kompetenscentra både i Sverige och internationellt för säkerhetsfrågor inom enskilda områden, men detta är unikt i sin tvärsektoriella bredd.

– Målbilden är att vi ska befästa universitetets ställning som ett ledande lärosäte och forskningscentrum när det gäller säkerhet och trygghet i vardagen. Vi har utomordentligt goda förutsättningar för detta genom våra upparbetade kanaler till flera av de myndigheter som nationellt ansvarar för olika delar av detta område, inte minst eftersom några dessutom ligger i närområdet som MSB, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket, säger Ragnar Andersson.

Ett av de största folkhälsoproblemen i världen
Begreppet personsäkerhet handlar om all verksamhet som syftar till att skydda människor från personskador av olika slag. Det gäller sådant som till exempel barn-, äldre-, trafik-, brand-, produkt- och patientsäkerhet samt arbetsmiljö. Flertalet personskador orsakas genom olyckshändelser, men många uppkommer också genom avsiktligt våld från andra eller oss själva. Vålds- och suicidprevention faller därför också inom området. Sammantaget är skador, enligt WHO:s klassificering, den ledande dödsorsaken bland barn, unga och yngre vuxna och en av de viktigaste orsakerna till sjukhusvård. Detta gäller såväl i Sverige som i flertalet andra länder. Det handlar alltså om ett av våra främsta folkhälsoproblem, både nationellt och internationellt.

– Jag vill understryka att centrumbildningen är en öppen och gemensam plattform för forskning och samverkan inom personsäkerhetsområdet vid universitetet, säger Ragnar Andersson. Förutom den grupp jag har omkring mig finns flera forskare i andra miljöer vid universitetet som också arbetar med liknande frågor. Det är bra både för forskningsområdet och för universitetet att vi som forskar inom fältet hjälps åt att synliggöra detta viktiga profilområde.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera