Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2013

Hur använder skolan en verksamhetsidé?

Begreppet verksamhetsidé används ofta inom skolvärlden för att sammanfatta organisationens arbete. Men vad säger begreppet egentligen? Och hur omsätts det i praktiken? En avhandling visar att en verksamhetsidé kan användas och ses på många olika sätt.

Människors sätt att se på sin arbetsplats och dess verksamhet varierar. Samtidigt visar skolutvecklingsforskningen att det ändå är viktigt att medarbetare i skolan och förskolan har ett gemensamt synsätt i vissa frågor kring verksamheten.

Katina Thelin, doktor i pedagogik, har tittat lite närmare på hur skolledare arbetar med begreppet verksamhetsidé och hur de ser på det som ett ledningsverktyg. En del av avhandlingen är baserad på djupintervjuer med 15 skolchefer i en större svensk stad.

– Man kan beskriva en verksamhetsidé som något som ska stärka verksamhetens konkurrenskraft, ena personalen i verksamheten och eller styra den i en gemensam bestämd riktning, säger Katina Thelin. En verksamhetsidé uttrycker också allmänna värden och verksamhetsgemensamma uppfattningar eller värden. Den kan dessutom tydliggöra verksamhetens syfte, karaktär och de grundläggande antaganden som verksamheten ska vila på.

När dessa beskrivningar relateras till varandra framträder fem olika sätt att se en verksamhetsidé; ett varumärke, ett kitt, en kompass, en karta eller som ett raster.

– När det kommer till att arbeta med en verksamhetsidé visar min forskning att det råder en variation av arbetssätt; top-down genomförande, bottom-up meningsskapande eller genomförande genom deltagande. Med min avhandling hoppas jag kunna bidra med fördjupad kunskap om hur verksamhetsidéer kan användas som ett ledningsverktyg och utveckla skolors och förskolors verksamhet.

Katina Thelin disputerade den 13 november med avhandlingen “Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet.”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera