Artikel från Forte
1 juli 2013

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på framtidens vårdforskning

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Vetenskapsrådet inleder ett fördjupat långsiktigt samarbete. Syftet är att på bred front stärka vårdforskningsområdet. Den gemensamma satsningen omfattar närmare 120 miljoner kronor under fyra år.

– Vi är övertygade om att samarbetet kommer att öppna möjligheter för nya innovativa projekt som spänner över respektive forskningsråds ansvarsområden, säger professor Birgitta Öberg, ordförande i  mnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

– Satsningen ger möjligheter att öka kunskapen om vårdforskningens effekter och hur resultaten kan tillämpas i hälso- och sjukvård och inom vård och omsorg, säger professor Lars Wärngård, programchef på Forte.

Hälso- och sjukvården och omsorgssektorn står inför stora utmaningar som förändrad ålderstruktur i befolkningen, ökat antal folksjukdomar samt nya organisationsformer. Om drygt ett decennium börjar sextiotalisterna gå i pension. Fyrtiotalisterna når en mer vårdkrävande ålder samtidigt som den del av befolkningen som arbetar endast ökar marginellt. Vårdforskning är av central betydelse för att utveckla hälso- och sjukvård och omsorg samt förbättra befolkningens hälsa. Det finns därför skäl att stärka såväl vårdforskningens vetenskapliga bas som dess koppling till hälso- och sjukvårdens och omsorgssektorns behov.

Samverkan för ökad interaktion inom vårdforskningen
Det ökade stödet till forskningsområdet ger möjlighet att bejaka vårdforskningens multi- och interdisciplinära karaktär. I Vetenskapsrådets rapport (2:2012) och i Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps samlade forskningsstrategi för hälsa och välfärd (S2011/991/SAM) identifieras insatser som kan bidra till att stärka området.

För att öka interaktionen mellan medicinsk och samhällsorienterad vårdforskning behövs samverkan mellan de större forskningsfinansiärerna inom området. Forte och Vetenskapsrådet har bildat en strategisk samrådsgrupp som kommer att ha det övergripande ansvaret för koordinering av denna satsning. En gemensam utlysning kommer att öppnas under hösten 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera