Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2013

Minskad övergödning kan få oväntade konsekvenser

Att minska övergödningen är en av de mest akuta uppgifterna för Östersjöns miljövård, men följderna av ett klarare vatten och ett ökat siktdjup tycks inte riktigt bli vad som förväntats. Abborre och blåstång skulle visserligen gynnas, men ålgräset skulle inte påverkas och gösens utbredning skulle snarare minska. Detta visar en ny studie ledd av forskare vid SLU.

Länderna runt Östersjön har i Helsingforskommissionens aktionsplan för Östersjön förbundit sig att vidta kraftfulla åtgärder för att minska övergödningen. I planen preciseras hur mycket siktdjupet, dvs. vattnets klarhet, ska förbättras som ett mått på en förbättrad näringsstatus. Kostnaderna för att vidta dessa åtgärder är höga, men betalningsviljan hos befolkningen runt Östersjön har visat sig vara hög. Hur Östersjöns ekosystem skulle påverkas av en minskning av övergödningssymptomen, i enlighet med planen, har vi dock haft begränsad kunskap om hittills.

En studie av hur kustarters utbredning påverkas av övergödning
I en studie ledd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har nu svenska och finska forskare undersökt hur utbredningen av nyckelarter i Östersjöns kustzon skulle påverkas om aktionsplanens mål för en minskad övergödning uppnås.

– Vi har studerat fyra av de vanligaste arterna i ekosystemet, dels blåstång och ålgräs, som skapar värdefulla miljöer på bottnarna, dels rovfiskarna abborre och gös, berättar Ulf Bergström, forskare vid SLU.

Dessa fyra arter är centrala för miljömålen, eftersom de används för att indikera god status i kustmiljön. De spelar en viktig roll för ekosystemets funktion genom att de påverkar biologisk mångfald och förekomsten även av andra arter. Abborre och gös tillhör dessutom de viktigaste arterna för både fritids- och yrkesfisket.

– Genom att studera och analysera arternas miljökrav kan vi göra kartor som visar hur arternas utbredning skulle förändras om vattnets siktdjup förändras. På det viset har vi tagit fram olika scenarier för Östersjöns framtid, beroende på hur näringsstatusen utvecklas, förklarar Ulf.

Minskad övergödning kan ändra ekosystemets funktion
Resultaten visar att arterna reagerar mycket olika på förändringar i vattnets grumlighet. Blåstång och abborre skulle gynnas av klarare vatten och öka sin utbredning starkt. Resultatet stämmer överens med det som tidigare studier visat. Ålgräset skulle däremot inte påverkas av förändringar i näringsstatus, vilket tyder på att artens utbredning i norra Östersjön styrs av andra faktorer än siktdjupet. Detta resultat är förvånande, eftersom man tidigare utgått ifrån att arten påverkas negativt av övergödning. För gös visade resultatet tydligt att arten faktiskt skulle minska sitt utbredningsområde i Östersjön om övergödningen minskar. Gösen är anpassad till att leva i grumliga miljöer och klarar inte konkurrensen med andra rovfiskar i klara vatten.

Resultaten från studien visar att en minskad övergödning av Östersjöns kustområden, till skillnad från den allmänna uppfattningen, inte skulle gynna alla arter av fisk och vegetation. Eftersom arter reagerar så olika på förändringar i näringsstatus skulle funktionen hos kustens ekosystem förändras om övergödningen minskar. Resultaten från studien kan användas för att beräkna vilka effekter man kan få på olika ekosystemtjänster i kustzonen i framtiden. Det är viktigt att göra sådana beräkningar i samband med att man planerar kostsamma åtgärder för att minska övergödningen.

Läs artikeln: Evaluating eutrophication management scenarios in the Baltic Sea using species distribution modelling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera