Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2013

Positioneringslarm ökar friheten för personer med demens

Annakarin Olsson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning hur både personer med demenssjukdom och deras anhöriga med hjälp av ett passivt posit-ioneringslarm i vardagen kan känna en större frihet.

Annakarin Olsson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning hur både personer med demenssjukdom och deras anhöriga med hjälp av ett passivt positioneringslarm i vardagen kan känna en större frihet.

Hon undersöker i avhandlingen ”Daily life of persons with dementia and their spouses supported by a passive positioning alarm”, hur personer med demens och deras närstående upplever utevistelse samt erfarenheterna och effekterna av att använda ett passivt positioneringslarm.

Det handlade om ett samarbetsprojekt mellan näringslivet, Gävle kommun och ett teknikföretag där man försökte hitta en typ av teknik som skulle verka stödjande för personer med demens.
Personer med demens bor idag i större utsträckning än tidigare kvar i det egna hemmet med stöd av närstående, vanligtvis en make/maka, vilket kräver extra stödinsatser.

Ett sätt att stödja och stärka både personer med demens och deras närstående kan vara att använda informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd.

Personer med demens intervjuades om sina upplevelser av utevistelse. Och även närstående om deras upplevelse av att använda IKT-stöd i den dagliga omsorgen av personer med demens.
Resultatet av studierna visade att personer med demens upplevde utevistelse som en bekräftelse av sin identitet, ”självet”. Närstående upplevde att användningen av det passiva positioneringslarmet gav en trygghet och säkerhet för både för dem själva och för personen med demens.

Både person med demens och deras närstående uttryckte, vid olika tidpunkter, värdet av positioneringslarmet i sina liv.

Genom test och kontroll av det passiva positioneringslarmet, utvecklades successivt en tillit till tekniken och den egen förmåga att använda den. Dessa villkor var en förutsättning för att personer med demens och närstående skulle uppleva det passiva positioneringslarmet som värdefullt.

Antalet oberoende utomhusaktiviteter ökade för några personer med demens vid användningen av det passiva positioneringslarmet, samtidigt som en minskad oro rapporterades för några närstående.

Slutsatsen är att personer med demens som bor i eget hem upplever mer frihet genom att i det dagliga livet använda ett passivt positioneringslarm. Tillsammans med sina närstående upplever de också en större känsla av oberoende, ökad trygghet och säkerhet.

Avhandlingen kan läsas här: Daily life of persons with dementia and their spouses supported by a passive positioning alarm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera