Artikel från Formas
19 december 2012

83 miljoner kronor till europeisk forskning om hållbar stadsutveckling

Svenska forskare hade stora framgångar i JPI Urban Europe’s första pilotutlysning. I sex av de tio projekt som beviljas medel finns svenska deltagare. Många av projekten bygger på så kallade urban living labs där forskare och intressenter aktivt deltar i hela forskningsprocessen.

Formas och VINNOVA finansierar de svenska deltagarna med drygt 21 miljoner kronor och projektens intressenter bidrar med ytterligare cirka 6,5 miljoner.

 – Mer än hälften om världens befolkning bor i städer. Städerna är ofta motorer för hållbar utveckling samtidigt som de står inför stora utmaningar, som behöver studeras på en mer övergripande nivå än den nationella. Därför är den gemensamma europeiska forskningen om våra städer viktig, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Vi fick in många innovativa förslag, och ett par länder höjde sin budget ytterligare när de såg hur mycket spännande ansökningar som kom in.

59 ansökningar kom in varav 40 hade svenska sökanden. Totalt beviljas tio ansökningar medel varav sex med svenska deltagare. I ett projekt utvecklar forskarna tillsammans med de som bor och arbetar i områdena nya former för styrning och förvaltning i två stadsområden i Wien respektive Stockholm, i ett annat utvecklas mobila e-tjänster i Åbo och Örebro och i ett tredje undersöks vilka sociala konsekvenser migrationen från central- och östeuropeiska länder får. I ett projekt jämförs  stadsutvecklingsprogram i så kallade utsatta förorter, i Amsterdam, Wien och Stockholm. I ett annat studeras nya klimatvänliga, robusta och mångfunktionella metoder att hantera dagvattnet med
bland annat Kiruna som exempel.

– Samarbetet är ett viktigt steg i vårt gemensamma uppdrag att utveckla forskningen inom samhällsbyggnadsområdet. Städer och tätorter måste organiseras så att de förblir attraktiva och inte tär på jordens resurser. Väl fungerande städer utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen
i ett land och är nödvändiga för samhällets välfärd säger Charlotte Brogren på VINNOVA.

JPI, Joint Programming Initiative Urban Europe är ett initiativ från EU:s medlemsstater som syftar till att koordinera europeisk stadsforskning och därmed bidra till ett bättre utnyttjande av de statliga forskningsmedlen. I dag deltar Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien,Malta, Norge, Sverige, Turkiet och Österrike; Spanien och Portugal är observatörer.

Utlysningar av medel till forsknings- och innovationsprojekt är en viktig del av samarbetet.
I bifogad fil (pdf-dokument) nedan finns projekten som bevilats medel listade

Formas [Ref 1] har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

VINNOVA [Ref 2] är Sveriges innovationsmyndighet. VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera