Tema

Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen

Landets virkesförråd fortsätter att öka och uppgår nu till drygt 3100 miljoner skogskubikmeter (m3sk). Det visar statistik från Riksskogstaxeringen SLU i publikationen Skogsdata 2012 (tema: skogsodling, skogsvård och avverkning). Under perioden 1983-2010 skedde förändringar i hur den svenska skogen etableras, sköts och avverkas. På 1990-talet var till exempel självföryngring vanligare än nu.

Landets virkesförråd fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3100 miljoner skogskubikmeter. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen SLU i publikationen Skogsdata 2012.

– Vi ser att ökningstakten för virkesförrådet är tillbaka på samma nivå som innan stormarna i mitten av 2000-talet, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.
Publikationen Skogsdata 2012 har i år temat skogsodling, skogsvård och avverkning. Här framgår att det under perioden 1983-2010 skedde förändringar i hur den svenska skogen etableras, sköts och avverkas. På 1990-talet var till exempel självföryngring vanligare än nu.

– Trenden med en stor andel självföryngring har brutits under 2000-talet. Nu står skogsplantering för 75 procent av föryngringen och är den klart dominerande metoden, liksom den var under 1980-talet, berättar Göran Kempe, som tillsammans med Jonas Fridman författat temaavsnittet.

Analysen visar också att:

  • Hyggesplöjning har upphört helt i svenskt skogsbruk.
  • Röjningsaktiviteten har ökat under 2000-talet.
  • Gallringens andel av den avverkade volymen fortsätter att öka.
  • Betydligt mer lövträd lämnas än tidigare vid gallring och slutavverkning.

INFORMATIONA & KONTAKT
Publikationen SKOGSDATA 2012 är kostnadsfritt tillgängligt som pdf via Riksskogstaxeringens hemsida . Det går även att ta del av statistiken via Riksskogstaxeringens statistikportal [Ref 2].

Mer information:
Jonas Fridman, 090-786 8472, 070- 678 40 52, Jonas.Fridman@slu.se
Göran Kempe, 090-786 8298, Goran.Kempe@slu.se

Fakta
Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.
Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal, där det finns en stor mängd statistik och analyser om Sveriges skogar.

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog [Ref 5] inom SLU:s fortlöpande miljöanalys

Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen

 lästid ~ 1 min