Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2012

Nyttigare mjölk med tidigt skördat ensilage

Ensilage från tidigt skördad vall med rödklöver innehåller mer fytoöstrogener och även mer av essentiella fettsyror. Annika Höjer fann i sitt doktorsarbete vid SLU också att koncentrationen av de nyttiga ämnena återspeglades i mjölken.

Mjölk har inte ett konstant näringsinnehåll eftersom dess sammansättning påverkas av många olika faktorer. Husdjursagronom Annika Höjer har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt fytoöstrogener och fettsyror i ensilage och mjölk, två grupper av ämnen som har visat sig ha hälsoeffekter.

Fytoöstrogener är ämnen i växter som liknar det mänskliga könshormonet östrogen och som därför kan påverka många funktioner i människokroppen. Exempel på detta är att minskad förekomst av hormonberoende cancerformer, som bröst- och prostatacancer, har rapporterats hos människor som äter mat innehållande fytoöstrogener. Även fettsyror är viktiga för människans hälsa – vissa kan leda till minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar eller minska tillväxten av cancerceller.

I ett fältförsök har Annika Höjer undersökt hur koncentrationen av fytoöstrogener och fettsyror i olika vallväxter har varierat mellan olika orter, år och skördetider.

– Växternas utvecklingsstadium visade sig förklara en stor del av de skillnader vi fann mellan olika orter och år i koncentrationen av både fytoöstrogener och fettsyror, berättar Annika Höjer.

Genom att skörda i ett tidigt stadium, då växterna har en stor andel blad, får man högre halter. Bland baljväxterna hade rödklöver betydligt högre koncentration av fytoöstrogener än käringtand, medan det inte var lika stora skillnader i sammansättningen av fettsyror. Bland gräsen var det högre total fetthalt i ängssvingel än i timotej.

– Mjölken visade sig bli betydligt rikare på fytoöstrogener när korna hade fått ensilage som bestod av rödklöver och gräs jämfört med ensilage med gräs och käringtand respektive gräs och vitklöver.

Rödklöver-gräsensilage gav särskilt höga mjölkkoncentrationer av fytoöstrogenen equol, som bildas i kornas mag-tarmkanal. Koncentrationen av equol i mjölken från försöket i Umeå var betydligt högre än i andra forskares tidigare resultat. Andelen fleromättade fettsyror av den totala mängden fettsyror i mjölken blev högre när korna utfodrades med rödklöver-gräsensilage än om de fick käringtand-gräsensilage eller vitklöver-gräsensilage. Andelen av de omättade fettsyrorna linol- och a-linolensyra, ökade också vid utfodring av ensilage från ett treskördesystem (tre vallskördar per säsong) jämfört med ett tvåskördesystem.
– Dessa resultat visar att det finns stora möjligheter att kunna öka mjölkens fytoöstrogeninnehåll genom att ha rödklöver i ensilaget och genom att skörda fodret tidigt på säsongen. Även fettsyresammansättningen går att påverka men skillnaderna är mindre.
– Men vi har ännu inte tillräcklig kunskap om alla faktorer som styr vallfodrets innehåll av fytoöstrogener och hur höga halter i mjölk kan påverka människors hälsa, avslutar Annika Höjer.

INFORMATION & KONTAKT
Agr. Annika Höjer, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Phytoestrogens and fatty acids in forage and bovine milk”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen.
– Tid: fredagen den 28 september 2012 klockan 13:00
– Plats: P-O Bäckströms sal (aulan), SLU, Umeå
– Opponent: Professor Aila Vanhatalo, University of Helsinki, Finland

Mer information
Annika Höjer, annika.hojer@slu.se, 076-823 29 29
Hemort: Umeå. Född och uppvuxen i Gävle
Avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera